ความเป็นมา
การรักษามาตรฐานระยะเวลาฯ
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสารฯ
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
     ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

     คำร้องขอฯ เดิม

     คำร้องขอฯ ใหม่

     ขั้นตอน เดิม

     ขั้นตอน ใหม่

     ตารางเปรียบเทียบฯ

     ตารางจัดเก็บข้อมูล

ประเด็นการประเมินผล : การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

วัตถุประสงค์ :

          เพื่ อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง สามารถพั ฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (Process) การให้บริการ ด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา ประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้รวมทั้ง เพื่อสร้างความไว้วางใจ ในคุ ณภาพการบริการของ สถาบันอุดมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

คำอธิบาย :

          • รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาให้บริการที่สถาบันอุดมศึกษาลดได้ และ สามารถดําเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
          • กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง
                    1) กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินการลดรอบระยะเวลาได้ตั้งแต่ ร้อยละ 30 ขึ้นไป ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 และ/หรือ
                    2) กระบวนงานใหม่ที่สถาบันอุ ดมศึกษาไม่เคยแจ้งสํ านั กงาน ก.พ.ร. มาก่ อน
เนื่องจาก
                              - มีการสํารวจกระบวนงานการให้บริการใหม่
                              - มี การเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหน้าที่ ของหน่วยงานใหม่ เป็นต้น และ/หรือ
                    3) กระบวนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ดังนี้
                              (1) การลงทะเบียนเรียน
                              (2) การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
                              (3) การให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
                              (4) การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
                              (5) การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา
                              (6) การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึ กษาหรื อการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา
                              (7) การขอทุนงานวิจัย
                              (8) การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
                              (9) การออกหนังสือรับรองข้าราชการและ/หรือบุคลากร
                              (10) การบริการเบิกจ่ายด้านการเงินและ/หรือสวัสดิ การแก่ข้าราชการและ/หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
                              (11) การใช้บริการห้องสมุด
                              (12) การขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่
                    ทั้งนี้ กระบวนงานที่คัดเลือกมาประเมินผลต้องเป็นกระบวนงานหลักที่สำาคัญ และ/หรือมีผู้มารับบริการจํานวนมาก และ/หรือมีผู้ร้องเรียนจํานวนมาก และ/หรือมี ผลกระทบต่อผู้รับบริการใน วงกว้าง เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างน้อย 5 กระบวนงาน

ตารางและสูตรการคำนวนระดับคะแนน

             จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามมาตรฐานเวลา x 100
          --------------------------------------------------------------------
          จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละกระบวนงาน

โดยที่ :

          W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับแต่ละงานบริการ และผลรวมของน้ำหนักของทุกงานบริการเท่ากับ 1
          C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการ ตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
          
i หมายถึง ลำดับที่ของบริการ ; 1, 2, ......, i

เกณฑ์การให้คะแนน

 

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-633578, โทร. 045-643600 ต่อ 150 โทรสาร 045-643607
พัฒนาโดย นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ