ประจำปีการศึกษา 2562

แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
ปฏิทินการสอบ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประจำปีการศึกษา 2562  
เกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกนักศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562  
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
สรุปจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
ปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้า นักศึกษา ภาคปกติ
ระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

 

 

ประจำปีการศึกษา 2561

สถิตินักศึกษาเข้าใหม่ คงอยู่ จบ ประจำปีการศึกษา 2555 - 2561 จำแนกตามประเภทนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชา
แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี รอบ 3 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
การชี้แจง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
สรุปจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้า นักศึกษา ภาคปกติ
รายชื่อบัณฑิตรับปริญญาปีการศึกษา 2561

 

ประจำปีการศึกษา 2560

แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (หน้าปก)  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า รับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือก ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือก ประเภททุนความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบ สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควตา ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปกการศึกษา ๒๕๖๐ รอเหมือนกันค่ะ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควตารับตรง ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประเภททั่วไป เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุม สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบติ นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป และประเภททุนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560  
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2560  
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560  
สถิติข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาค กศ.บป (เสาร์ – อาทิตย์) ที่มีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล บัณฑิตรับปริญญาปีการศึกษา 2560
ข้อมูล สถิตินักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เว็บไซต์สารสนเทศคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

 

 

 

ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตารางการออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไปราชการเป็นการชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า รับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือก ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือก ประเภททุนความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ ๒๐๐๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบ สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควตา ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปกการศึกษา ๒๕๕๙
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ ๒๐๕๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควตารับตรง ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ ๐๖๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุม สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบติ นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป และประเภททุนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ข้อมูลจะอัพเดทไปเรื่อย ๆ ตามปีการศึกษา ที่รับสมัคร)
สรุปโครงการออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2559
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปี 2559
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สถิติข้อมูลนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
สถิติข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คู่มือนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
     
     

 

 

ประจำปีการศึกษา 2558

สรุปผลโครงการแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2558
สรุปโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2558
สรุปผลโครงการแนะแนวการศึกษา รอบที่ 1
สรุปผลโครงการแนะแนวการศึกษา รอบที่ 2
สรุปผลโครงการแนะแนวการศึกษา รอบที่ 3
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไปราชการเป็นการชั่วคราว ปี 2558 แนะแนว 1-30 ก.ย.58 (รอบ 1)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไปราชการเป็นการชั่วคราว ปี 2558 แนะแนว 1-30 ก.ย.58 (รอบ 2)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไปราชการเป็นการชั่วคราว ปี 2558 แนะแนว 1-30 ก.ย.58 (รอบ 3)
ตารางแนะแนวการศึกษา ปี 2558 (รอบ 2)
ตารางแนะแนวการศึกษา ปี 2558 (รอบ 3)
สถิติการสมัคร สอบ และรายงานตัว นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (คุณสมบัติ จำนวนรับ ฯลฯ)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) (คุณสมบัติ จำนวนรับ ฯลฯ)
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ประเภททุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558
     

 

ประจำปีการศึกษา 2557

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ผลสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ขอข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือก ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประเภททุนเรียนดี และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควต้า ประเภททุนเรียนดี และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป และ ภาค กศ.บป.(เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป และ ภาค กศ.บป.(เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควต้า รับตรง ประเภททุนเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจและประเมินผล เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2557 (แผนการรับนักศึกษา)
สถิติการสมัคร สอบ และรายงานตัว นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบ สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และรับรายงานตัวนักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบ สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ นักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควต้า รับตรง ประเภททุนเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภททั่วไป และ ภาค กศ.บป.(เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ประกา รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้ารับตรง ประเภททุนเรียนดี และความสามารถพิเศษ ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาภาค กศ.บป. ประเภททั่วไป ที่มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาภาค ปกติ ประเภททั่วไป ที่มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557
     

 

 

* ขอบคุณข้อมูลจาก คุณเทวา ขันติวงษ์ และ นางพรรทิภา พรมมา

 

ฐานข้อมูลสถิตินักศึกษา

ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2546
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2547
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2548
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2549
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2550
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2551
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2552
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2553
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2554
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2555
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2556
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2557
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2558
ฐานข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2559
ประมาณการจำนวนนักศึกษา 2560
ข้อมูลบัณฑิตรับปริญญา ประจำปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2560)
สรุปสถิติข้อมูลนักศึกษา ทั้งหมด แบบตารางแยกสาขา

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622