ตัวอย่างรูปชุดครุย สำหรับนักศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ฟ้า)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เหลือง)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ส้ม)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ชมพู)
นิติศาสตรบัณฑิต (ขาว)
บัญชีบัณฑิต (แดง)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (น้ำตาล)

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622