Dashboard OASS - SSKRU - 2023

จำนวนนักศึกษา

การลงทะเบียน

ตรวจสอบวุฒิ (เร็ว ๆ นี้)

ลาออก (เร็ว ๆ นี้)

การให้บริการ (เร็ว ๆ นี้)

สำเร็จการศึกษา (เร็ว ๆ นี้)

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622