ข้อมูล (DATA)
ผลการเรียนหลักสูตร ครุศาสตร์ รหัสปี ที่เข้า 56 - 60 (ณ วันที่ 21 พ.ย. 60)
เพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
กรณี นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

คำร้องขอหนังสือรับรองสมัครครูท้องถิ่นฯ

 

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี ) เข้าศึกษา 2556

สาขา
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 56141011 56141012 -
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 56141111 56141112 56141113
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 56141211 56141212 56141213
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 56141221 56141222 -
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 56141261 56141262 56141263
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 56141301 56141302  
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 56141311 56141312 56141313
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 56141321 56141322 56141323
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 56141351 56141352 56141353
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 56141381 - -

 

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี ) เข้าศึกษา 2557

สาขา
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 57102711 57102712 57102713
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 57101751 57101752 57101753
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 57103571 57103572 57103573
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 57103801 57103802 57103803
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 57109411 57109412 57109413
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 57106771 57106772  57106773
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 57107871 57107872 57107873
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 57107561 57107562 57107563
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 57111491 57111492 57111493
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 57104731  57104732  -

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี ) เข้าศึกษา 2558

สาขา
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 58102711 58102712 58102713
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 58101751 58101752 58101753
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 58103571 58103572 58103573
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 58103801 58103802 58103803
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 58109411 58109412 58109413
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 58106771 58106772  58106773
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 58107871 58107872 58107873
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 58107561 58107562 58107563
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 58111491 58111492 58111493
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 58104731  58104732  -
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) 58137651  58137652  -

 

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี ) เข้าศึกษา 2559

สาขา
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 59127211 59127212 59127213
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 59122361 59122362 59122363
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 59106331 59106332 59106333
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 59103921 59103922 59103923
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 59104141 59104142 59104143
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 59100681 59100682  59100683
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 59122471 59122472 59122473
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 59104881 59104882 59104883
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 59122581 59122582 59122583
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 59100791 59100792  -
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) 59102071  59102072  -

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี ) เข้าศึกษา 2560

ยังไม่เปิดระบบในปีนี้ เนื่องจากใช้ผลการเรียน จากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันเดิม

สาขา
ห้อง 1
ห้อง 2
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
60127211
60127212
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
60122361
60122362
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
60106331
60106332
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
60103921
60103922
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
60104141
60104142
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
60100681
60100682
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
60122471
60122472
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
60104881
60104882
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
60122581
60122582
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
60100791
60100792
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
60102071
 60102072

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622