รายงานผลดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1/2566 )

ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต / ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
1. ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ/งานบริหารงานบุคคล (การลงเวลาปฏิบัติราชการ)
1.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน : งานบริหารงานบุคคล (การลงเวลาปฏิบัติราชการ)
1) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เบียดบังเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น เข้าร่วมกิจกรรม เป็นวิทยากรหรืองานอื่นๆ ในเวลาราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ที่
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
ร้อยละของ
ความสำเร็จ
อุปสรรคและปัญหา ลิงค์หลักฐาน
1 มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการกำกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ B 80 1. ไฟดับ/ไฟตก บ่อยครั้ง ทำให้เครื่องแสกลลายนิ้วมือบันทึกเวลาไม่ตรง
2. บุคลากรแสกลลายนิ้วมือซ้ำหลายครั้ง เนื่องจากจำไม่ได้ว่าตนเองแสกลลายนิ้วมือไปแล้ว หรือบางครั้ง ลืมแสกลลายนิ้วมือเข้างาน
3. บุคลากรลืมหรือไม่ส่งใบลา ลาป่วย ลากิจ
1. คำสั่งมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติงาน
2 ให้ผู้บังคับ บัญชา แต่ละหน่วยงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน B 80 2. รายงานติดตามการลงเวลาปฏิบัติงาน
3 กำหนดมาตรการ บทลงโทษ และเผยแพร่ ให้ บุคลากรรับทราบ B 80  
4 ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา B 80  

 

ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต / ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
1. ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ/งานบริหารงานบุคคล (การลงเวลาปฏิบัติราชการ)
1.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ
1) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกจ่ายของทางราชการ (รูปแบบที่ 3)

ที่
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
ร้อยละของ
ความสำเร็จ
อุปสรรคและปัญหา ลิงค์หลักฐาน
1 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร B 80 1. มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงคนเดียวทำหลายอย่าง
2. งานเร่งด่วนและมีปริมาณมากทำให้ไม่มีเวลาตรวจเช็คความถูกต้อง
3. การจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมใช้เวลานาน
1. ประชุมสามัญสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
2 ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตรวจทาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตามระยะที่กำหนด B 80 2. คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต / ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
2. ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ/การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/การใช้อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
2.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ (รูปแบบที่ 1)

ที่
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
ร้อยละของ
ความสำเร็จ
อุปสรรคและปัญหา ลิงค์หลักฐาน
1 จัดทำคู่มือ แนวทาง และเผยแพร่ B 80 1. เอกสารเบิกจ่ายปรับแก้บ่อยครั้งและสูญหายเป็นบางครั้ง
2. เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใช้เวลาปรับแก้เป็นเวลานาน
3. เจ้าหน้าที่เร่งงานจนเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง
1. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายคลัง
2 กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน B 80 2. ตัวอย่างแบบฟอร์มปฏิบัติงาน
3 ถ่ายทอด อบรม KM แนวปฏิบัติในการใช้จ่าย งบประมาณ ฯลฯ B 80 3. การถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
4 มอบหมาย ให้ผู้บังคับ บัญชาให้หน่วยงาน กำกับ ติดตาม
ทุกไตรมาส
B 80 4. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 

ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต / ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
2. ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ/การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/การใช้อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน : การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การขาคความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรอบครอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานด้านการเงิน พัสดุ (รูปแบบที่ 4)

ที่
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
ร้อยละของ
ความสำเร็จ
อุปสรรคและปัญหา ลิงค์หลักฐาน
1 จัดทำคู่มือ แนวทาง และเผยแพร่ B 80 1. แนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจน
2. ขั้นตอนการดำเนินงานซับซ้อน
3. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีน้อยไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกัน
1. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายคลัง
2 กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน B 80 2. ตัวอย่างแบบฟอร์มปฏิบัติงาน
3 ถ่ายทอด อบรม KM แนวปฏิบัติในการใช้จ่าย งบประมาณ ฯลฯ B 80 3. การถ่ายทอดการปฏิบัติงาน
4 มอบหมาย ให้บังคับบัญชาให้หน่วยงาน กำกับ ติดตาม ทุกไตรมาส B 80 4. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 

ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต / ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
2. ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ/การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/การใช้อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
2.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน : การใช้อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน/หรือไม่ได้รับอนุญาต (รูปแบบที่ 5)

ที่
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต
ร้อยละของ
ความสำเร็จ
อุปสรรคและปัญหา ลิงค์หลักฐาน
1 ออกระเบียบ/แนวปฏิบัติ ในการใช้ อาคาร/สถานที่/อุปกรณ์
B
80
1. วัสดุ/อุปกรณ์หาย ชำรุด บ่อยครั้ง
2. ผู้ขอใช้ไม่ดูแลรักษาระหว่างใช้และหลังใช้ ทิ้งภาระ/ขยะ ให้แม่บ้าน
3. ผู้ขอใช้มักเลือกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศและเปิดใช้เกินระยะเวลา
1. แนวปฏิบัติการใช้ห้อง
2 กำหนดผู้รับผิดชอบ ยืม/คืน ฯ
B
80
2. ตัวอย่างแบบฟอร์มปฏิบัติงาน
3 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร/สถานที่/อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
B
80
3. รายงานการขอใช้ห้อง

 

หมายเหตุ
1. สถานะผลการดําเนินงานตามมาตรการ
1.1 สถานะ A = ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 4 มาตรการแล้ว (แนบไฟล์ส่งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว)
1.2 สถานะ B = ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 4 มาตรการแล้ว (อยู่ระหว่างรอนำส่งข้อมูล)
1.3 สถานะ C = อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
1.4 สถานะ D = ยังไม่ได้ดำเนินการ

2. เกณฑ์ร้อยละของความสำเร็จ
2.1 ดำเนินการครบ 4 มาตรการ ร้อยละของความสำเร็จ = ร้อยละ 100
2.2 ดำเนินการอย่างน้อย 3 มาตรการ ร้อยละของความสำเร็จ = ร้อยละ 80
2.3 ดำเนินการอย่างน้อย 2 มาตรการ ร้อยละของความสำเร็จ = ร้อยละ 60
2.4 ดำเนินการอย่างน้อยกว่า 2 มาตรการ ร้อยละของความสำเร็จ = ร้อยละ 0

 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622