คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 52123511 อนันศักดิ์ พวงอก 1500105+ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
*

-

*

-

ปกติ 52123511 อนันศักดิ์ พวงอก 1500110 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
*
-
*
-
ปกติ 52123511 ประดิษฐ ศิลาบุตร 2500106 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
*

-

*

-

ปกติ 52123511 ธนพล วิยาสิงห์ 2521301+ ประเพณีประจำท้องถิ่น 
*
-
*
-
ปกติ 52123511 ธนพล วิยาสิงห์ 2522202 คุณธรรมนำความรู้ 
*

-

*

-

ปกติ 52123511 ภาวดี ทะไกรราช 2533301+ การวางแผนพัฒนาชุมชน 
*
-
*
-
ปกติ 56123511 ธนพล วิยาสิงห์ 2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
ปกติ

56123512

อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร+ภาวดี ทะไกรราช 2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

รอข้อมูล
ปกติ 56123513 อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร+ภาวดี ทะไกรราช 2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
กศ.บป. 56223511 บูรณ์เชน สุขคุ้ม 2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

กศ.บป. 56223511 เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 57102081 เสถียร สีชื่น 2532107 จิตวิทยาสังคมและชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 57102081 ภาวดี ทะไกรราช 2533104 ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 57102081 เอมอร แสนภูวา 2533106 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 57102081 เสถียร สีชื่น 2533602 การจัดการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 57102081 กิตติพงษ์ วงศ์คำ 2533901 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 57102081 เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2534310 การเป็นวิทยากรกระบวนการ 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
ปกติ

57102082

เสถียร สีชื่น 2532107 จิตวิทยาสังคมและชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 57102082 ภาวดี ทะไกรราช 2533104 ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 57102082 เอมอร แสนภูวา 2533106 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 57102082 เสถียร สีชื่น 2533602 การจัดการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 57102082 กิตติพงษ์ วงศ์คำ 2533901 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 57102082 เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2534310 การเป็นวิทยากรกระบวนการ 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
กศ.บป. 57202081 เสถียร สีชื่น
2532702 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

กศ.บป. 57202081 บูรณ์เชน สุขคุ้ม 2533104 ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
กศ.บป. 57202081 เสถียร สีชื่น 2533105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

กศ.บป. 57202081 เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
กศ.บป. 57202081 เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2534310 การเป็นวิทยากรกระบวนการ 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 58102081 พัชรา ปราชญ์เวทย์ 1500111 สุขภาวะในการดำเนินชีวิต 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 58102081 ธนพล วิยาสิงห์ 2533103 การพัฒนาแบบยั่งยืน 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 58102081 ภาวดี ทะไกรราช 2533105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 58102081 อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร 2533201+ ประชากรศึกษา 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 58102081 เสถียร สีชื่น 2533401 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 58102081 เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 58102081 พนิดา พานิชกุล 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 58102082 พัชรา ปราชญ์เวทย์ 1500111 สุขภาวะในการดำเนินชีวิต 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 58102082 ธนพล วิยาสิงห์ 2533103 การพัฒนาแบบยั่งยืน 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 58102082 ภาวดี ทะไกรราช 2533105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 58102082 อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร 2533201+ ประชากรศึกษา 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 58102082 เสถียร สีชื่น 2533401 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 58102082 เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 58102082 พนิดา พานิชกุล 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

กศ.บป. 58202081 Sut Sorin 1681103 ภาษาเขมรเบื้องต้น 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
กศ.บป. 58202081 กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
2500107 อาเซียนศึกษา 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

กศ.บป. 58202081 ธนพล วิยาสิงห์ 2533103 การพัฒนาแบบยั่งยืน 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
กศ.บป. 58202081 สุชาดา วีระกุลพิริยะ 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 59128771 ธนพล วิยาสิงห์ 1500104+ ความจริงของชีวิต 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 59128771 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 59128771 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113c สิทธิและหน้าที่พลเมือง 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 59128771 อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร 2531102+ หลักสังคมวิทยา 

-

รอข้อมูล

-

ปกติ 59128771 ภาวดี ทะไกรราช 2531301+ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
-
รอข้อมูล
-
ปกติ 59128771 บูรณ์เชน สุขคุ้ม 2532307 จริยธรรมกับงานพัฒนาชุมชน

-

รอข้อมูล

-

กศ.บป. 59228771 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ชุติมา ช้างขำ 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
กศ.บป. 59228771 จรูญ แช่มชื่น 1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
รอข้อมูล

-

รอข้อมูล

-

กศ.บป. 59228771 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-
กศ.บป. 59228771 อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร 2531301+ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
รอข้อมูล
-
รอข้อมูล
-

 

สาขาวิชา ภาษาจีน (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 56123361 วิภาวดี ทวี 1572304 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2 

-

-

-

-

ปกติ 56123361 วิภาวดี ทวี 1573804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 
-
-
-
-
ปกติ 56123362 จุฑาสินี ชนะศึก 1573604 การแปลจีน-ไทย 

-

-

-

-

ปกติ 56123362 วิภาวดี ทวี 1573804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 

-

-

-

-

ปกติ 57107301 จุฑาสินี ชนะศึก 1572402 ทักษะคอมพิวเตอร์จีน 

-

-

-

-

ปกติ 57107301 อาจารย์จีน ใหม่ 1572404 การเขียนภาษาจีน 1 
-
-
-
-
ปกติ 57107301 นภัทร ชารีนิวัฒน์ 1572502 ประวัติศาสตร์จีน 

-

-

-

-

ปกติ 57107301 อภิสิทธิ์ ไชยยงค์+ ครูอาสาสมัครชาวจีน 1573305 ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

-

-

-

-

ปกติ 57107301 นภัทร ชารีนิวัฒน์ 1573507 ภาษิตสำนวนจีน 1 

-

-

-

-

ปกติ 57107301 จุฑาสินี ชนะศึก 1573604 การแปลจีน-ไทย 
-
-
-
-
ปกติ 57107301 ศศิณา สมภักดี 1573709 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 

-

-

-

-

ปกติ 57107302 จุฑาสินี ชนะศึก 1572402 ทักษะคอมพิวเตอร์จีน 

-

-

-

-

ปกติ 57107302 อาจารย์จีน ใหม่ 1572404 การเขียนภาษาจีน 1 

-

-

-

-

ปกติ 57107302 นภัทร ชารีนิวัฒน์ 1572502 ประวัติศาสตร์จีน 
-
-
-
-
ปกติ 57107302 อภิสิทธิ์ ไชยยงค์+ ครูอาสาสมัครชาวจีน 1573305 ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

-

-

-

-

ปกติ 57107302 นภัทร ชารีนิวัฒน์ 1573507 ภาษิตสำนวนจีน 1 

-

-

-

-

ปกติ 57107302 จุฑาสินี ชนะศึก 1573604 การแปลจีน-ไทย 

-

-

-

-

ปกติ 57107302 ศศิณา สมภักดี 1573709 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 
-
-
-
-
ปกติ 58107301 David Philpott
1500118 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

-

-

-

-

ปกติ 58107301 วิภาวดี ทวี 1572303 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 

-

-

-

-

ปกติ 58107301 Lei Yi ming 1572305 การอ่านภาษาจีน 1 

-

-

-

-

ปกติ 58107301 จุฑาสินี ชนะศึก 1573103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 

-

-

-

-

ปกติ 58107301 จันทนา วิทยาสงเคราะห์ 3033501 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
-
-
-
-
ปกติ 58107301 ภาภรณ์ เหล่าพิลัย 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 58107302 David Philpott
1500118 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

-

-

-

-

ปกติ 58107302 วิภาวดี ทวี 1572303 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 

-

-

-

-

ปกติ 58107302 Lei Yi ming 1572305 การอ่านภาษาจีน 1 

-

-

-

-

ปกติ 58107302 จุฑาสินี ชนะศึก 1573103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
-
-
-
-
ปกติ 58107302 จันทนา วิทยาสงเคราะห์ 3033501 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

-

-

-

-

ปกติ 58107302 ภาภรณ์ เหล่าพิลัย 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59127981 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

ปกติ 59127981 ศศิณา สมภักดี 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 

-

-

-

-

ปกติ 59127981 จุฑาสินี ชนะศึก+อภิสิทธิ์ ไชยยงค์ 1571116 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
-
-
-
-
ปกติ 59127981 วิภาวดี ทวี 1573305 ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

-

-

-

-

ปกติ 59127981 จุฑาสินี ชนะศึก+อาจารย์จีน ใหม่ 1574518 ศิลปะการตัดกระดาษจีนและการถักเชือกจีน 

-

-

-

-

ปกติ 59127981 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 

-

-

-

-

ปกติ 59127982 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

ปกติ 59127982 ศศิณา สมภักดี 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 
-
-
-
-
ปกติ 59127982 จุฑาสินี ชนะศึก+อภิสิทธิ์ ไชยยงค์ 1571116 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

-

-

-

-

ปกติ 59127982 วิภาวดี ทวี 1573305 ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

-

-

-

-

ปกติ 59127982 จุฑาสินี ชนะศึก+อาจารย์จีน ใหม่ 1574518 ศิลปะการตัดกระดาษจีนและการถักเชือกจีน 

-

-

-

-

ปกติ 59127982 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 
-
-
-
-

 

 

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 56123341 สุทธิดา พันธุ์โคตร
1564802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น 

-

-

-

-

ปกติ 57107331 จรูญ แช่มชื่น 1551130 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและภัตตาคาร 
-
-
-
-
ปกติ 57107331 ณัท บุ้งทอง 1553404 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

-

-

-

-

ปกติ 57107331 Jun Miki 1562103 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 

-

-

-

-

ปกติ 57107331 พรเทพ เจิมขุนทด 1563303 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 

-

-

-

-

ปกติ 57107331 Hisasue Makiko 1563404 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 
-
-
-
-
ปกติ 57107331 ยุพิน ประทุมมี 1563506 ญี่ปุ่นปัจจุบัน 

-

-

-

-

ปกติ 58107331 David Philpott 1500118 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

-

-

-

-

ปกติ 58107331 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว 1531101+ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58107331 สุทธิดา พันธุ์โคตร 1561113 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 
-
-
-
-
ปกติ 58107331 Hisasue Makiko 1563101 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 

-

-

-

-

ปกติ 58107331 Hisasue Makiko 1564502 วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ 

-

-

-

-

ปกติ 58107331 Jun Miki+ยุพิน ประทุมมี 1564709 เสียงและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น 

-

-

-

-

ปกติ 58107331 ภาภรณ์ เหล่าพิลัย 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
-
-
-
-
ปกติ 59105121 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

ปกติ 59105121 สุทธิดา พันธุ์โคตร 1561116c ภาษาญี่ปุ่น 1 

-

-

-

-

ปกติ 59105121 พรเทพ เจิมขุนทด 1561209c การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1 

-

-

-

-

ปกติ 59105121 Jun Miki 1562409c การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 1 
-
-
-
-
ปกติ 59105121 Jun Miki 1564722c วิวัฒนาการของตัวอักษรคันจิ 

-

-

-

-

ปกติ 59105121 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113c สิทธิและหน้าที่พลเมือง 

-

-

-

-

 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 56123611 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1554806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

-

-

-

-

ปกติ 56123612 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1554806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 
-
-
-
-
ปกติ 56123613 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1554806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

-

-

-

-

กศ.บป. 56223611 อาสนะ เชิดชู 1552107+
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 

-

-

-

-

กศ.บป. 56223611 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน

-

-

-

-

กศ.บป. 56223611 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1553806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
-
-
-
-
กศ.บป. 56223611 จรูญ แช่มชื่น 1554104 การอธิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

กศ.บป. 56223611 วราวิทย์ เนตรพระ 1554206 การแปลแบบล่าม 

-

-

-

-

ปกติ 57107581 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว
1551124 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 

-

-

-

-

ปกติ 57107581 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1551125 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 
-
-
-
-
ปกติ 57107581 อาสนะ เชิดชู 1551126 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

-

-

-

-

ปกติ 57107581 David Philpott 1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1

-

-

-

-

ปกติ 57107581 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1553109 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

-

-

-

-

ปกติ 57107581 จรูญ แช่มชื่น 1553611 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
ปกติ 57107581 วราวิทย์ เนตรพระ 1554201+ การแปล 2 

-

-

-

-

ปกติ 57107582 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว
1551124 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 

-

-

-

-

ปกติ 57107582 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1551125 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 

-

-

-

-

ปกติ 57107582 อาสนะ เชิดชู 1551126 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
-
-
-
-
ปกติ 57107582 David Philpott 1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1

-

-

-

-

ปกติ 57107582 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1553109 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

-

-

-

-

ปกติ 57107582 จรูญ แช่มชื่น 1553611 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

ปกติ 57107582 วราวิทย์ เนตรพระ 1554201+ การแปล 2 

-

-

-

-

ปกติ 57107583 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว
1551124 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 
-
-
-
-
ปกติ 57107583 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1551125 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 

-

-

-

-

ปกติ 57107583 อาสนะ เชิดชู 1551126 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

-

-

-

-

ปกติ 57107583 David Philpott 1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1

-

-

-

-

ปกติ 57107583 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1553109 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

-

-

-

-

ปกติ 57107583 จรูญ แช่มชื่น 1553611 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
ปกติ 57107583 วราวิทย์ เนตรพระ 1554201+ การแปล 2 

-

-

-

-

กศ.บป. 57207581 จรูญ แช่มชื่น
1551121 วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

-

-

-

-

กศ.บป. 57207581 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว 1551124 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน 

-

-

-

-

กศ.บป. 57207581 ธัญทิพ บุญเยี่ยม 1551125 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน

-

-

-

-

กศ.บป. 57207581 David Philpott 1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 
-
-
-
-
กศ.บป. 57207581 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1553109 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

-

-

-

-

ปกติ 58107581 วราวิทย์ เนตรพระ 1500116 การฝึกอ่านภาษาอังกฤษ 

-

-

-

-

ปกติ 58107581 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว 1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58107581 วราวิทย์ เนตรพระ 1551115 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 

-

-

-

-

ปกติ 58107581 Milcah P.Bridges 1552104 การฟังและพูด 3 
-
-
-
-
ปกติ 58107581 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1553204 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 

-

-

-

-

ปกติ 58107581 ไพบูลย์ คำเสียง 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 58107582 วราวิทย์ เนตรพระ 1500116 การฝึกอ่านภาษาอังกฤษ 

-

-

-

-

ปกติ 58107582 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว 1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
-
-
-
-
ปกติ 58107582 วราวิทย์ เนตรพระ 1551115 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 

-

-

-

-

ปกติ 58107582 Milcah P.Bridges 1552104 การฟังและพูด 3 

-

-

-

-

ปกติ 58107582 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1553204 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 

-

-

-

-

ปกติ 58107582 ไพบูลย์ คำเสียง 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 58107583 วราวิทย์ เนตรพระ 1500116 การฝึกอ่านภาษาอังกฤษ 
-
-
-
-
ปกติ 58107583 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว 1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58107583 วราวิทย์ เนตรพระ 1551115 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 

-

-

-

-

ปกติ 58107583 Milcah P.Bridges 1552104 การฟังและพูด 3 

-

-

-

-

ปกติ 58107583 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1553204 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 

-

-

-

-

ปกติ 58107583 ไพบูลย์ คำเสียง 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
-
-
-
-
กศ.บป. 58207581 อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว 1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

-

-

-

-

กศ.บป. 58207581 วราวิทย์ เนตรพระ 1551115 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 

-

-

-

-

กศ.บป. 58207581 Milcah P.Bridges 1552104 การฟังและการพูด 3 

-

-

-

-

กศ.บป. 58207581 กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร 2500107 อาเซียนศึกษา 
-
-
-
-
กศ.บป. 58207581 สุชาดา วีระกุลพิริยะ 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59127431 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

ปกติ 59127431 Milcah P.Bridges 1551101 การฟังและการพูด 1 

-

-

-

-

ปกติ 59127431 อาสนะ เชิดชู 1551116 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1

-

-

-

-

ปกติ 59127431 David Philpott 1553110 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ1 
-
-
-
-
ปกติ 59127431 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 

-

-

-

-

ปกติ 59127431 ณัฐกร โต๊ะสิงห์ 4000106 การคิดและการตัดสินใจ 

-

-

-

-

ปกติ 59127432 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

ปกติ 59127432 Milcah P.Bridges 1551101 การฟังและการพูด 1 

-

-

-

-

ปกติ 59127432 อาสนะ เชิดชู 1551116 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
-
-
-
-
ปกติ 59127432 David Philpott 1553110 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ1 

-

-

-

-

ปกติ 59127432 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 

-

-

-

-

ปกติ 59127432 ณัฐกร โต๊ะสิงห์ 4000106 การคิดและการตัดสินใจ 

-

-

-

-

กศ.บป. 59227431 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
-
-
-
-
กศ.บป. 59227431 จรูญ แช่มชื่น 1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

-

-

-

-

กศ.บป. 59227431 Milcah P.Bridges 1551101 การฟังและการพูด 1 

-

-

-

-

กศ.บป. 59227431 อาสนะ เชิดชู 1551116 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1

-

-

-

-

กศ.บป. 59227431 David Philpott 1553110 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ1 
-
-
-
-

 

สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 58132061 ชุติมา ช้างขำ
1542214
ศิลปะการอ่านออกเสียง 

-

-

-

-

ปกติ 58132061 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1543427 วรรณกรรมซีไรต์ 
-
-
-
-
ปกติ 58132061 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน 1543433 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น

-

-

-

-

ปกติ 58132061 นลินี อำพินธ์ 1544106 ภาษาถิ่นศรีสะเกษ 

-

-

-

-

ปกติ 58132061 พรชนก ชาติชำนิ 1544409+ วรรณคดีเอกของไทย 

-

-

-

-

ปกติ 58132061 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น 
-
-
-
-
ปกติ 58132061 วันวิสาข์ รุ้งแก้ว 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 58132062 ชุติมา ช้างขำ
1542214
ศิลปะการอ่านออกเสียง 

-

-

-

-

ปกติ 58132062 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1543427 วรรณกรรมซีไรต์ 

-

-

-

-

ปกติ 58132062 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน 1543433 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น
-
-
-
-
ปกติ 58132062 นลินี อำพินธ์ 1544106 ภาษาถิ่นศรีสะเกษ 

-

-

-

-

ปกติ 58132062 พรชนก ชาติชำนิ 1544409+ วรรณคดีเอกของไทย 

-

-

-

-

ปกติ 58132062 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58132062 วันวิสาข์ รุ้งแก้ว 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
-
-
-
-
กศ.บป. 58232061 นลินี อำพินธ์
1542110 วิวัฒนการอักษรไทยและภาษาไทย 

-

-

-

-

กศ.บป. 58232061 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1543429 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

-

-

-

-

กศ.บป. 58232061 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น 

-

-

-

-

กศ.บป. 58232061 กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร 2500107 อาเซียนศึกษา 
-
-
-
-
กศ.บป. 58232061 วัชรา ทองวิเศษ 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59101061 บูรณ์เชน สุขคุ้ม
1500104 ความจริงของชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59101061 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ สารสนเทศเพื่อการสืบค้น

-

-

-

-

ปกติ 59101061 พรชนก ชาติชำนิ 1541109 กวีนิพนธ์ไทย 

-

-

-

-

ปกติ 59101061 ชุติมา ช้างขำ 1541111 ภาษาศาสตร์ 
-
-
-
-
ปกติ 59101061 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน 1543436 วิวัฒนการวรรณคดีไทย 

-

-

-

-

ปกติ 59101061 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1544203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

-

-

-

-

ปกติ 59101061 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 

-

-

-

-

ปกติ

59101062

บูรณ์เชน สุขคุ้ม
1500104 ความจริงของชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59101062 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
-
-
-
-
ปกติ 59101062 พรชนก ชาติชำนิ 1541109 กวีนิพนธ์ไทย 

-

-

-

-

ปกติ 59101062 ชุติมา ช้างขำ 1541111 ภาษาศาสตร์ 

-

-

-

-

ปกติ 59101062 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน 1543436 วิวัฒนการวรรณคดีไทย 

-

-

-

-

ปกติ 59101062 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1544203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

-

-

-

-

ปกติ 59101062 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 
-
-
-
-
กศ.บป. 59201061
นลินี อำพินธ์+พรจิตร จันทร์เปล่ง


1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

กศ.บป. 59201061 ทวีวัฒน์ คันทา 1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

-

-

-

-

กศ.บป. 59201061 พรชนก ชาติชำนิ 1541109 กวีนิพนธ์ไทย 

-

-

-

-

กศ.บป. 59201061 ชุติมา ช้างขำ 1541111 ภาษาศาสตร์ 

-

-

-

-

กศ.บป. 59201061 พรจิตร จันทร์เปล่ง 1633509 วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-
-
-
-

 

สาขาวิชา บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 57117931 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล
1631204 งานเทคนิคในห้องสมุค 

-

-

-

-

ปกติ 57117931 สิทธิชัย บวชไธสง 1632311 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 
-
-
-
-
ปกติ 57117931 พัณณิตา นันทะกาล 1633115 การจัดการความรู้ 

-

-

-

-

ปกติ 57117931 สิทธิชัย บวชไธสง+ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล 1633322 ดรรชนี สาระสังเขป และบริการอ้างอิง 

-

-

-

-

ปกติ 57117931   1633409 การบริหารงานห้องสมุคและศูนย์สารสนเทศ 

-

-

-

-

ปกติ 57117931 พรจิตร จันทร์เปล่ง+พัณณิตา นันทะกาล

1633411 เครือข่ายห้องสมุดกับการเรียนรู้ 
-
-
-
-
ปกติ 58117931 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค์ 1571115 ภาษาจีนเบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58117931 พรจิตร จันทร์เปล่ง 1631203 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

-

-

-

-

ปกติ 58117931 สิทธิชัย บวชไธสง 1632204 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1 

-

-

-

-

ปกติ 58117931 พัณณิตา นันทะกาล 1633224 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-
-
-
-
ปกติ 58117931   1633508 วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น 

-

-

-

-

ปกติ 58117931 กริชบดินทร์ ผิวหอม 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59100721 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

ปกติ 59100721 พรจิตร จันทร์เปล่ง 1632310 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
-
-
-
-
ปกติ 59100721 อนันศักดิ์ พวงอก 1633225 วรรณกรรมทั่วไป 

-

-

-

-

ปกติ 59100721 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 

-

-

-

-

 

 

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 58106191 ทิวาพร ใจก้อน
1642708
การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ 

-

-

-

-

ปกติ 58106191 กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร 1642710 ประวัติศาสตร์ภูมิสังคมวัฒนธรรมในอีสานใต้ 
-
-
-
-
ปกติ 58106191 กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร 1643106 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

-

-

-

-

ปกติ 58106191 ทิวาพร ใจก้อน 1643107 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 

-

-

-

-

ปกติ 58106191 ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58106191 ศุภชัย ทองสุข 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
-
-
-
-
ปกติ 59100951 ธนพล วิยาสิงห์ 1500104 ความจริงของชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59100951 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ สารสนเทศเพื่อการสืบค้น

-

-

-

-

ปกติ 59100951 นฤพร พลบุญ 1641106 ประวัติศาสตร์ไทย 1 

-

-

-

-

ปกติ 59100951 นฤพร พลบุญ 1642106 ประวัติศาสตร์อีสาน 
-
-
-
-
ปกติ 59100951 กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร 1643711 ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

-

-

-

-

ปกติ 59100951 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113c สิทธิและหน้าที่พลเมือง 

-

-

-

-

 

สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 57162711 กิจติพงษ์ ประชาชิต
2004811
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 

-

-

-

-

ปกติ 57162711 โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ 2022220 ศิลปะสื่อผสม 
-
-
-
-
ปกติ 57162711 รัตตัญญู ศิลาบุตร 2031119 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 

-

-

-

-

ปกติ 57162711 รัตตัญญู ศิลาบุตร 2031120 การวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก 

-

-

-

-

ปกติ 57162711 โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ 2031121 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 

-

-

-

-

ปกติ 57162711 ไชยวัฒน์ ศรีแก้ว 2032108 องค์ประกอบศิลป์ 1 
-
-
-
-
กศ.บป. 57262711 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2004811 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 

-

-

-

-

กศ.บป. 57262711 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2022220 ศิลปะสื่อผสม 

-

-

-

-

กศ.บป. 57262711 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2031118 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

-

-

-

-

กศ.บป. 57262711 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2031121 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 
-
-
-
-
ปกติ 58162711 พรเทพ เจิมขุนทด 1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58162711 ธวัชชัย หอมทอง 2011107
ทฤษฎีสี 

-

-

-

-

ปกติ 58162711 รัตตัญญู ศิลาบุตร 2021119 ผลงานศิลปะในท้องถิ่น 

-

-

-

-

ปกติ 58162711 ธวัชชัย หอมทอง 2021121 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
-
-
-
-
ปกติ 58162711 ไชยวัฒน์ ศรีแก้ว 2021309 ประติมากรรมพื้นฐาน 

-

-

-

-

ปกติ 58162711 ศิริกมล ประภาสพงษ์ 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59100831 บูรณ์เชน สุขคุ้ม 1500104+
ความจริงของชีวิต 

-

-

-

-

ปกติ 59100831 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
-
-
-
-
ปกติ 59100831 ธวัชชัย หอมทอง 2011205c ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

-

-

-

-

ปกติ 59100831 ไชยวัฒน์ ศรีแก้ว 2011207c องค์ประกอบบศิลป์ 

-

-

-

-

ปกติ 59100831 ธวัชชัย หอมทอง 2021118 วาดเส้นพื้นฐาน 

-

-

-

-

ปกติ 59100831 กิจติพงษ์ ประชาชิต 2021126c การออกแบบเบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 59100831 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113c สิทธิและหน้าที่พลเมือง 
-
-
-
-

 

 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 59128551 พรจิตร จันทร์เปล่ง+ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

-

-

-

-

ปกติ 59128551 ลือศักดิ์ แสวงมี+คณะ 2500113 สิทธิและหน้าที่พลเมือง 
-
-
-
-
ปกติ 59128551 จันทนา วิทยาสงเคราะห์+กฤษณ์ คำนนท์ 3001104 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

-

-

-

-

ปกติ 59128551 อุมาพร ประชาชิต 3011101 หลักนิเทศศาสตร์ 
-
-
-
-
ปกติ 59128551 กฤษณ์ คำนนท์ 3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
-
-
-
-
ปกติ 59128551 วารี นันทสิงห์ 4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ 
-
-
-
-

 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 56129011 กฤษณ์ คำนนท์ 3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

-

-

-

-

ปกติ 56129011 อุมาพร ประชาชิต 3004809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
ปกติ 56129011 อุมาพร ประชาชิต 3031101 หลักการประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

ปกติ 56129011 อุมาพร ประชาชิต 3033601 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
ปกติ 56129011 อัจฉริยะ ศรีทา 3073401 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิเทศศาสตร์
-
-
-
-
ปกติ 57120261 อุมาพร ประชาชิต 3003102 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 
-
-
-
-
ปกติ 57120261 จันทนา วิทยาสงเคราะห์ 3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
-
-
-
-
ปกติ 57120261 อัจฉริยะ ศรีทา 3034402 การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
ปกติ 57120261 จันทนา วิทยาสงเคราะห์ 3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
-
-
-
-
ปกติ 57120261 กฤษณ์ คำนนท์ 3043407 การแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
-
-
-
-
ปกติ 58120261 Milcah P.Bridges 1500118 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
-
-
-
-
ปกติ 58120261 ศศิธร สมอินทร์ 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
-
-
-
-
ปกติ 58120261 อุมาพร ประชาชิต 3034101 สื่อประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
ปกติ 58120261 กฤษณ์ คำนนท์ 3063206 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
-
-
-
-
ปกติ 58120261 อัจฉริยะ ศรีทา 3073402 สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับนิเทศศาสตร์ 
-
-
-
-
ปกติ 58120261 สุพจน์ สิงหัษฐิต 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
-
-
-
-

 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปกติ 54129021 อัจฉริยะ ศรีทา 3044902+
โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

-

-

-

-

ปกติ 54129021 อัจฉริยะ ศรีทา 3073501* การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น 
-
-
-
-
ปกติ 55129021 อัจฉริยะ ศรีทา 3011103+ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

-

-

-

-

ปกติ 55129021 อัจฉริยะ ศรีทา 3034503+ ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

-

-

-

-

ปกติ 55129021 อัจฉริยะ ศรีทา 3044403+ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง 

-

-

-

-

ปกติ 55129021 อุมาพร ประชาชิต 3044902+ โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
-
-
-
-
ปกติ 56129021 กฤษณ์ คำนนท์ 3004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

-

-

-

-

ปกติ 56129021 ศศิธร สมอินทร์
3043405+ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 57120281 อุมาพร ประชาชิต 3003102 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 

-

-

-

-

ปกติ 57120281 กฤษณ์ คำนนท์ 3043402+ ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์ 
-
-
-
-
ปกติ 57120281 อัจฉริยะ ศรีทา 3043501+ การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

-

-

-

-

ปกติ 57120281 กฤษณ์ คำนนท์ 3043503+ ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

-

-

-

-

ปกติ 57120281 ศศิธร สมอินทร์ 3044402+ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 

-

-

-

-

ปกติ 57120281 กฤษณ์ คำนนท์ 3063206+ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
-
-
-
-
ปกติ 58120281 Milcah P.Bridges 1500118 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

-

-

-

-

ปกติ 58120281 อุมาพร ประชาชิต 3042201+ การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

-

-

-

-

ปกติ 58120281 ศศิธร สมอินทร์ 3043301+ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 

-

-

-

-

ปกติ 58120281 อัจฉริยะ ศรีทา 3043302+ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ 
-
-
-
-
ปกติ 58120281 ศศิธร สมอินทร์ 3043404+ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 

-

-

-

-

ปกติ 58120281 อัจฉริยะ ศรีทา 3073402 สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับนิเทศศาสตร์ 

-

-

-

-

ปกติ 58120281 สุพจน์ สิงหัษฐิต
4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
-
-
-
-

 

 

สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปริญญาตรี 4 ปี)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ม.ชีวิต 57227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2533707 การประกอบการธุรกิจชุมชน 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534508 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมุชุมชน

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534906 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227282 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2533707 การประกอบการธุรกิจชุมชน 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227282 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227282 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534508 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมุชุมชน

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227282 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534906 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227283 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2533707 การประกอบการธุรกิจชุมชน 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227283 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227283 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534508 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมุชุมชน

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227283 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534906 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227284 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2533707 การประกอบการธุรกิจชุมชน 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227284 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227284 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534508 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมุชุมชน

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227284 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534906 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227285 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2533707 การประกอบการธุรกิจชุมชน 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227285 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227285 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534508 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมุชุมชน

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227285 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534906 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-

-

-

-

ม.ชีวิต 57227286 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2533707 การประกอบการธุรกิจชุมชน 
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227286 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534316 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227286 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534508 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมุชุมชน
-
-
-
-
ม.ชีวิต 57227286 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2534906 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
-
-
-
-
ม.ชีวิต 58227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2531109 วิสาหกิจชุมชน 
-
-
-
-
ม.ชีวิต 58227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2531118 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
-
-
-
-
ม.ชีวิต 58227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2531302 วัฒนธรรมและสังคมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
-
-
-
-
ม.ชีวิต 58227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2532308 วัฒนธรรมศึกษา
-
-
-
-
ม.ชีวิต 58227281 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2532501 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
-
-
-
-

 

สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ปริญญาโท)
ภาค
รหัสหมู่เรียน
ชื่อผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ปริญญาโท 55363531 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2536902
วิทยานิพนธ์ 

-

-

-

-

ปริญญาโท 56363531
ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2536902 วิทยานิพนธ์ 
-
-
-
-
ปริญญาโท 57311481 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2536902 วิทยานิพนธ์ 

-

-

-

-

ปริญญาโท 58317421 สมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์+เชิดศักดิ์ ฉายถวิล 2536205 มานุษยวิทยา 
-
-
-
-
ปริญญาโท 58317421 อรรถพล ศิริเวชพันธ์+อัญชนา มีชัย 2536604 การบริหารและการพัฒนาองค์กรสังคม
-
-
-
-
ปริญญาโท 58317421 ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน 2536902 วิทยานิพนธ์ 
-
-
-
-
ปริญญาโท 58317421 พิศาล สุขขี+ศิริกมล ประภาสพงษ์ 4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 
-
-
-
-

 

* นักศึกษาตกค้าง ขอเรียนร่วม

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622