สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ


1. ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
          หลังจากโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ 5 แห่ง ได้ประกาศในพระราชกฤษฎีกาให้เป็นสถาบัน ราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2544  กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวิทย์ คุณกิตติ ดังนี้


         

 


          **ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย
1) งานการเงิน   2) งานพัสดุ       3) งานประชาสัมพันธ์     4) งานการเจ้าหน้าที่      5) งานอาคารสถานที่ 6) ยานพาหนะ   7) งานสวัสดิการ
                                                         
                                                          สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
ปณิธาน / ปรัชญา (Philosophy)
          รวดเร็ว  เต็มใจให้บริการ  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เลื่องลือด้านเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision)
          สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ และประสานงานกับทุกฝ่ายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
พันธกิจ (Mission)
          สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จะมุ่งมั่นพัฒนางานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำในการบริการต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาภาคปกติหรือภาคกศ.บป. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความงอกงามทางปัญญา  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้
1.นางสหัสา                พลนิล                      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้       
2.นางสาวชนมน           สุขวงศ์                      รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้

1. สำนักงานเลขานุการ
1. นางสาวชนมน          สุขวงศ์                     หัวหน้างาน
2. นางสาวมันทนา        เพ็งแจ่ม                    ผู้ช่วย
3. นางสาวกันหา          นวลสาย                    ผู้ช่วย

2. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
1. นางสาวนิตยา           มณีนิล                      หัวหน้างาน
2. นางสาวมันทนา         เพ็งแจ่ม                    ผู้ช่วย

3. สำนักทะเบียนและประมวลผล
1. นายเจษฎา              โพนแก้ว                    หัวหน้างาน
2. นางสาวสุพัตรา         วะยะลุน                    ผู้ช่วย
3. นางสาวกันหา          นวลสาย                    ผู้ช่วย

4. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. นายเดชณรงค์           วนสันเทียะ                 หัวหน้างาน
2. นายนฤชา              สมาน                      ผู้ช่วย

5. ศูนย์วิทยบริการ
1. นายอัฐพร               กิ่งบู                         หัวหน้างาน
2. นางสาวลำพึง           แอนโก                      บรรณารักษ์
3. นางสาวเจนจิรา        ปาทาน                     ผู้ช่วยบรรณารักษ์
4. นางสาวปราณีต        แย้มงาม                    ผู้ช่วยบรรณารักษ์
5. นางสาวอุรารัตน์        แก้วดวงงาม                หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ตั้งเดิม
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งอยู่อาคารเรียนชั่วคราวหลังที่ 2 ฝั่งทิศตะวันออก ปัจจุบันเป็นอาคารหอพักนักศึกษาชาย


ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ย้ายมาที่ชั้น 1 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 7) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนรวมหลังแรกของมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2556    สภามหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ และออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในระดับกองหรือเทียบเท่ากองของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ลงวันที่21 กันยายน พ.ศ. 2556 
มีผลให้สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ


ปี พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารพัชรกิติยาภา   (อาคาร 7) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น โดยมี ผศ.ดร.เจษฎา โพนแก้ว เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักฯ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้การแบ่งโครงสร้างสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการออกเป็น 5 หน่วยงานดังนี้
                   1. งานบริหารทั่วไป
                   2. งานส่งเสริมวิชาการ
                   3. งานทะเบียนและประมวลผล
                   4. งานบริการวิชาการ
                   5. บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 1) สำนักงานอธิการบดี 2) คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 3) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ 4) สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต