ปรัชญา
          เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ
วิสัยทัศน์
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมุ่งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ
          1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น
          2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
          3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักในการพัฒนา
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีเป้าหมายหลักในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูล และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในด้านต่าง ๆ การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records) ในด้านการจัดเก็บการรักษา และการบริการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา การอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ ห้องเรียน เป็นต้น การจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวม การจัดการระบบการรับ และคืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การดูแล ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับปริญญา การให้บริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย