ปรัชญา
          ระบบงานทันสมัย เต็มใจให้บริการ คุณภาพงานประทับใจ
อัตลักษณ์
          บริการอย่างกัลยาณมิตร
วิสัยทัศน์
          องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างการผลิตบัณฑิต มีจิตบริการ พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี สนับสนุนบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
พันธกิจ
          1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น
          2. สนับสนุนบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
          3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
วัฒนธรรมองค์กร
          เป็นองค์กรที่ยึดถือกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความสามัคคี รักองค์กร ทำงานเป็นทีมและมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
อัตลักษณ์
          บริการอย่างกัลยาณมิตร
ค่านิยมองค์กร
          SMART – Office of AcS = Strive มุ่งมั่น
          M = Man Power มีประสิทธิภาพ
          A = Acheivement ความสำเร็จ
          R = Reliability น่าเชื่อถือ
          T = Teamwork & Technology ทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยี
          O = Open-mined เปิดใจ จริงใจ ตรงไปตรงมา
          A = Attitude มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและผู้รับบริการ
          S = Support สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเต็มกำลัง
          S = Service Mind บริการด้วยหัวใจ บริการที่ดีมีคุณภาพ และใส่ใจในการบริการademic Support and Service
เป้าหมายหลักในการพัฒนา
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีเป้าหมายหลักในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูล และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในด้านต่าง ๆ การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records) ในด้านการจัดเก็บการรักษา และการบริการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา การอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ ห้องเรียน เป็นต้น การจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวม การจัดการระบบการรับ และคืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การดูแล ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับปริญญา การให้บริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย