ตราประจำสำนักและความหมาย


ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นการนำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นจุดศูนย์กลาง ภายในมือทั้งสองข้างที่พนมเข้าหากันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีกลีบดอกลำดวน 6 กลีบ อันหมายถึงคณะทั้ง 6 คณะ ที่ประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียว
สีประจำสำนัก
          สีน้ำเงินเข้ม หมายถึง บริการด้วยคุณภาพ มีมาตรฐาน ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายการบริหาร
                    1. ยึดมั่นในความดีงาม ความถูกต้อง และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตอาสา เสียสละ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
                    2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
                    3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
                    4. ให้บริการด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีน้ำใจ
                    5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นประโยชน์และความคุ่มค่า มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดของงาน