ตราประจำสำนักและความหมาย


ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นการนำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นจุดศูนย์กลาง ภายในมือทั้งสองข้างที่พนมเข้าหากันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีกลีบดอกลำดวน 6 กลีบ อันหมายถึงคณะทั้ง 6 คณะ ที่ประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียว

ค่านิยมองค์กร

          ค่านิยมหลัก (Core Value) ที่ยึดถือใช้กันมาในสำนักส่งเสริมและบริการวิชการจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่านิยมหลัก จากผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งได้ค่านิยมหลักของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ดังนี้
                    O - Openness : เปิดใจ จริงใจ ตรงไปตรงมา
                    A - Attitude : มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและผู้รับบริการ
                    S - Support : การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเต็มกำลัง
                    S - Service Mind : บริการด้วยหัวใจ บริการที่ดีมีคุณภาพ และใส่ใจในการบริการ

สีประจำสำนัก

          สีน้ำเงินเข้ม หมายถึง บริการด้วยคุณภาพ มีมาตรฐาน ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

นโยบายการบริหาร

                    1. ยึดมั่นในความดีงาม ความถูกต้อง และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตอาสา เสียสละ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
                    2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
                    3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
                    4. ให้บริการด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีน้ำใจ
                    5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นประโยชน์และความคุ่มค่า มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดของงาน

เป้าหมายการพัฒนา

          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีเป้าหมายหลักในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูล และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในด้านต่าง ๆ การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records) ในด้านการจัดเก็บการรักษา และการบริการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา การอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ ห้องเรียน เป็นต้น การจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวม การจัดการระบบการรับ และคืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การดูแล ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับปริญญา การให้บริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย