โครงสร้างการบริหาร

 

คณะกรรมการบริหารประจำหน่วยงาน


คณะกรรมการประจำสำนัก

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิชาติ บุญญยศยิ่ง

ประธานกรรมการ

2. ดร.ชอุ่ม กรไกร

รองประธาน

3. นายประดิษฐ์ พรหมเสนา

กรรมการ

4. อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์

กรรมการ

5. นางสาวทาริกา นัยเนตร

กรรมการ

6. นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

7. นางพรรทิภา พรมมา

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวรัชฎาภรณ พรมทอน เบ้าทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการบริหาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิชาติ บุญญยศยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนัก

2. อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์

รองผู้อำนวยการสำนัก

3. อาจารย์สิทธิชัย บวชไธสง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก

4. นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ

หัวหน้างานอำนวยการสำนักส่งเสริม

5. นางพรรทิภา พรมมา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

6. นางณัฐชญา สุฤทธิ์

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

7. นางทาริกา นัยเนตร

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

8. นายเทวา ขันติวงษ์

หัวหน้างานบริการวิชาการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

ประธานบัณฑิตศึกษา