คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
ประธานกรรมการ
2. ดร.ชอุ่ม กรไกร
รองประธาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการ
4. อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์
กรรมการ
5. นายสุวิทย์ คูหา
กรรมการ
6. นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางพรรทิภา พรมมา
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวอังคณา ลิ้มพงศ์ธร
ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
ผู้อำนวยการสำนัก
2. อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนัก
3. นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ
หัวหน้าสำนักงานอำนวยการสำนักส่งเสริม
4. นางพรรทิภา พรมมา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
5. นางณัฐชญา สุฤทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสารสนเทศ
6. นายสุวิทย์ คูหา
หัวหน้างานหลักสูตรและการศึกษาทั่วไป
7. นางทาริกา นัยเนตร
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. นายเทวา ขันติวงษ์
หัวหน้างานบริการวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ประธานบัณฑิตศึกษา