ข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564)

ตารางที่ 1แสดงจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564


คณะ/วิทยาลัย

ภาคปกติ

ภาค กศ.บป.

บัณฑิตศึกษา

รวม

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

438

22

 

460

2. คณะครุศาสตร์

658

 

245

903

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

289

10

 

299

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

184

17

 

201

5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

240

51

 

291

รวม

1,809

100

245

2,154

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564

คณะ/วิทยาลัย

ภาคปกติ

ภาค กศ.บป.

บัณฑิตศึกษา

รวม

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1,355

36

 

1,391

2. คณะครุศาสตร์

3,367

 

490

3,857

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,162

47

 

1,209

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

942

128

 

1,070

5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

905

222

 

1,127

รวม

7731

433

490

8,654

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะ/วิทยาลัย

ภาคปกติ

ภาค กศ.บป.

บัณฑิตศึกษา

รวม

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

258

4

 

262

2. คณะครุศาสตร์

805

 

189

994

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

357

7

 

364

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

219

40

 

259

5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

194

29

 

223

รวม

1,833

80

189

2,102

ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564

คณะ/วิทยาลัย

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

13

 

 

 

 

2. คณะครุศาสตร์

11

1

1

1

14

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9

 

 

 

 

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

8

 

 

 

 

5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

3

 

 

 

 

รวม

44

1

1

1

47

ข้อมูลด้านบุคลากร
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 28 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน หัวหน้างาน 7 คน บุคลากรระดับปฏิบัติการ 10 คน  บุคลากรระดับปฏิบัติงาน 8 คน  จำแนกได้ดังนี้

ตารางที่  5  ข้อมูลตำแหน่งและวุฒิการศึกษา ของบุคลากร

ประเภท

วุฒิการศึกษา

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ำกว่า ป. ตรี

รวม

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)

1

4

5

 

10

2. พนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง)

 

3

6

 

9

3. พนักงานราชการ

 

 

1

 

1

4. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สัญญาจ้าง)

 

 

 

7

7

5. พนักงานจ้างตามภารกิจ (รายวัน)

 

 

 

1

1

รวม

1

7

12

8

28