ข้อมูลบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต


          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 28 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน หัวหน้างาน 7 คน บุคลากรระดับปฏิบัติการ 11 คน  บุคลากรระดับปฏิบัติงาน 8 คน  จำแนกได้ดังนี้

ประเภท

วุฒิการศึกษา

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ำกว่า ป. ตรี

รวม

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)

1

4

5

 

10

2. พนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง)

 

3

6

 

9

3. พนักงานราชการ

 

 

1

 

1

4. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สัญญาจ้าง)

 

 

 

7

7

5. พนักงานจ้างตามภารกิจ (รายวัน)

 

 

 

1

1

รวม

1

7

12

8

28