การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. การวางแผน (Plan) ประชุมหารือบุคลากรร่วมกันศึกษาถึงลักษณะองค์ประกอบของระบบวางแผนโครงการ (Project Planning System) ที่จะนำมาสนับสนุนการทำงานเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล
2. การปฏิบัติ (Do) วิเคราะห์และออกแบบระบบโดยดำเนินการสร้างระบบงานตามรูปแบบ กำกับการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ การให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการดำเนินงานที่โปร่งใส
3. การตรวจสอบ (Check) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ รายไตรมาส หรือวาระพิเศษเร่งด่วน ประเมินกระบวนการทำงาน จัดการความรู้ให้กับกลุ่มผู้ดำเนินงานรายยุทธศาสตร์
4. การปรับปรุง (Action) หลังจากพิจารณาผลการดำเนินงานรายโครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ หากมีปัญหาหรือผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะเกิดกระบวนการทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มพื้นที่จากความต้องการแก้ปัญหาของท้องถิ่น และกลุ่มพื้นที่จากบริบทของชุมชนและโครงการ
1. กลุ่มพื้นที่จากความต้องการแก้ปัญหาของท้องถิ่น
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศในท้องถิ่น
ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนได้พิจารณาใช้ข้อมูล กชช . 2ค ที่ทำการสำรวจปี พ .ศ. 2560 เป็นข้อมูลในการเลือกพื้นที่เป้าหมาย
2. กลุ่มพื้นที่จากพื้นที่จากบริบทของชุมชนและโครงการ
ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และชุมชนตามบริบท เช่น ชุมชนผู้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนริมน้ำ ชุมชนตามวัฒนธรรม ประเพณี

แนวทางการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชาต่าง ๆ  นำความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการสู่สังคมมาสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนำลงสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  ทั้งในรูปแบบประโยชน์สาธารณะ และรูปแบบการเสริมสร้างรายได้  แสวงหาแหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
สำหรับโครงการที่มีรูปแบบเพื่อประโยชน์สาธารณะ  มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ พัฒนารูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการ พัฒนางานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาสามารถเลือกใช้พื้นที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยใช้ออกให้บริการวิชาการเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยตามรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยเน้นการปลูกฝังจริยธรรมการมองเห็นคุณค่าในการเรียน  การปรับพฤติกรรมผู้เรียนและการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นและสังคม


 

วิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปการให้บริการวิชาการ (SWOT Analysis)

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน
    จุดแข็ง
1.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญการให้บริการสนับสนุนวิชาการและงานทะเบียน2.มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
3.มหาวิทยาลัยมีการแบ่งโครงสร้างใหม่ทำให้การบริหารเป็นไปตามพันธกิจ
4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการกับชุมชน
5.  มีการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเต็มที่
6.บุคลากรมีความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม และภาคภูมิใจในองค์กร

S5O5 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องยังยื่น
S4O1 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
S2O2 สำนักส่งเสริมฯ ดำเนินการพัฒนางานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
S1T3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
S3T1 จัดโครงการในรูปแบบของคลังหน่วยกิตหลักสูตรระยะสั้น
S5T2 มีการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบออนไลน์ๆ

    จุดอ่อน
1.สำนักงานขาดระบบและกลไกการจัดสรรภาระงานที่ดีให้แก่บุคลากร
2.บุคลากรยังขาดทักษะในใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
3.ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4.การผลิตผลงานวิจัยของสายสนับสนุนยังมีน้อย

W1O4 จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านระบบและกลไกในการปฏิบัติหน้าที่
W2O2 ขอบุคคลากรด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
W4O5 ส่งเสริมบุคคลากรสายสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย R2R หรือคู่มือทำงาน
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส
1.  ชุมชนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพและทักษะด้านอื่นๆ  
2.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
3.  เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4.นโยบายการกระจายอำนาจของผู้บริหารทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
5.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
อุปสรรค
1.นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการจัดทําคําขอของสํานักฯ
2. เกิดโรคระบาด (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
3.ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้ต้องเร่งทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
4.ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานและการพัฒนาการให้บริการสูงมากขึ้น
W1T1จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านระบบและกลไกในการปฏิบัติหน้าที่
W2T3 ขอบุคคลากรด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
W4T1 ส่งเสริมบุคคลากรสายสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย R2R หรือคู่มือทำงาน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

 

 

         

ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ (ทบทวน ปี 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน

เป้าประสงค์
ระบบและกลไกการให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการจัดการแนวทางการศึกษาต่อและการรับสมัครนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละนักศึกษาเข้าใหม่ต่อแผนการรับนักศึกษา
2.มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
3.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
4.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
5.การปรับปรุงหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
แผนงาน
          1.การจัดทำแผนการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกโดยมีระบบและกลไกการให้บริการของหน่วยงาน
ไปสู่การปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานโดยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินงานในภาคการศึกษาต่อไปและเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับสมัครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Service) และสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
          2.แผนการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการการแนะแนวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(E-Service)อีกทั้งสร้างเครือข่ายครูแนะแนว และพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในการบูรณาการเรียนการสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสร้างช่องทาง กระบวนการการรับสมัครนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
          3.แผนดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยสนับสนุนหลักสูตรให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย จนสามารถได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และวิชาชีพ
          4. แผนการการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร นักศึกษา และข้อมูลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการรายงานข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา และข้อมูลการเรียนการสอน เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป
5. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกการให้บริการของหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินงานในภาคการศึกษาต่อไป โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงาน ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
          6. แผนการดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริการวิชาการและน้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์
เป็นหน่วยบริการวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้หรือนวัตกรรมการบริการวิชาการระดับท้องถิ่นให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการนำไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

ตัวชี้วัด
1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
2.จำนวนพื้นที่บริการวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทั้งพื้นที่บริการวิชาการเดิมและพื้นที่บริการวิชาการใหม่
3.จำนวนโครงการที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
4.มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดเก็บข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงาน
1.แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 1 ปี
2.แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3.มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงาน ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการและน้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น

เป้าประสงค์
มีระบบกลไกการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมบริการและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการผลิตผลงานคู่มือปฏิบัติงานหลักและงานวิจัย งานวิเคราะห์สังเคราะห์สายสนับสนุน
2.พัฒนาระบบการทำงานในรูปแบบโดยบูรณาการโดยวิธีการจัดการความรู้
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
4.พัฒนาระบบการบริหารกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้เกิดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.พัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
7.ปรับปรุงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และการจัดสรรแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับพันธกิจสำนัก
2.ระดับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน และการตั้งระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามแผนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง
4.ระดับความสำเร็จแผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรในสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
5.ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้
6.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไก
7.มีระบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กร
แผนงาน
          1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
          2. การติดตามผลการดำเนินงานของทุกแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
4. การประเมินผลการดำเนินงานของทุกแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
5. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ