การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกาทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยกำหนดเป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันในยุคแห่งสังคมการเรียนรู้และโลกาภิวัตน์ เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาและสนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการได้กำหนดขั้นตอนการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดระบบติดตามประเมินผล และการบริหารผลงานตามขั้นตอนไว้ ดังนี้
          1. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
          ในการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการบริหารสำนักได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พร้อมทั้งการเก็บข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์

          2. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 เสนอคณะกรรมการบริหารสำนัก และคณะกรรมการประจำสำนัก

          3. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 สู่ระดับกลุ่มงาน
          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการจะจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยการถ่ายทอดจะจัดทำเป็น 2 ระดับ ได้แก่
                   - การประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566
                   - แผนสัญจร เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 ในระดับกลุ่มงาน

         

การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

          สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกาทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยกำหนดเป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันในยุคแห่งสังคมการเรียนรู้และโลกาภิวัตน์ เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาและสนับสนุนมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการได้กำหนดขั้นตอนการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดระบบติดตามประเมินผล และการบริหารผลงานตามขั้นตอนไว้ ดังนี้
          1. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการบริหารสำนักได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พร้อมทั้งการเก็บข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์
          2. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 เสนอคณะกรรมการบริหารสำนัก และคณะกรรมการประจำสำนัก
          3. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 สู่ระดับกลุ่มงาน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการจะจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยการถ่ายทอดจะจัดทำเป็น 2 ระดับ ได้แก่
                    1) การประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566
                    2) แผนสัญจร เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 ในระดับกลุ่มงาน
          4. นำแผนไปสู่การปฏิบัติการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นทุกกลุ่มงานภายในสำนักงานส่งเสริมและบริการวิชาการ จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
                    - แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566
                    - แผนปฏิบัติงานประจำปี
          5. การติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีระบบและกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนทั้งระหว่างโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ ดังนี้
                   5.1 การประเมินแผนรายปี
                             1) การประเมินผลการดำเนินงานระดับกลุ่มงานสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ จะประเมินทุก 6 เดือน รวมจำนวน 2 ครั้ง ในหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานของกลุ่มงาน
                             2) การประเมินแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับสำนักสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ จะมีการประเมินแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดสำนัก เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของสำนักในแต่ละปี เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานระดับสำนักในแต่ละปี
                   5.2 การประเมินแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566
                   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566  สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการกำหนดให้มีการประเมินแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของสำนักว่า มีการดำเนินงานตามผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประเมินตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และแผนตามที่กำหนดไว้ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ระยะเวลา 5 ปี ต่อไป