หมวด 3 ระเบียบการเงิน

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับ-จ่ายเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาเพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับ-จ่ายเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาเพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับฝึกทักษะหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับ - จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับ - จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับฝึกทักษะหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับฝึกทักษะ หรือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับ - จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับ-จ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัรฑิต พ.ศ.๒๕๖๖

 

ประกาศอื่น ๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา การขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยจากภัยธรรมชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622