ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (เรียงตามลำดับผู้เข้าสอบ)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612727210001 นางสาว นพรัตน์ คำเสียง
6612727210003 นางสาว เบญจพร เเก้วอมร
6612727210012 นางสาว ณิชารีย์ เวียงคำ
6612727210013 นางสาว ภวิษย์พร ชาวนา
6612727210014 นางสาว อารี สุนสาย
6612727210020 นาย ชยพล บุญครอบ
6612727210026 นางสาว พุธิตา ปุริมศักดิ์
6612727210028 นางสาว นฤมล ขุมเงิน
6612727210034 นางสาว ญาณินท์ แซ่ย่าง
6612727210037 นางสาว ศิวาภรณ์ ทารักษ์
6612727210041 นางสาว วิมพ์วิภา อนันต์

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612727210031 นางสาว อภิชญา ครองใจ
6612727210009 นางสาว วัชรีวรรณ จันทร
6612727210005 นางสาว วรรณภา สถานพงษ์
6612727210036 นางสาว ศิริญญาภรณ์ แสนคุ้ม
6612727210022 นางสาว ศิริเนตร กิ่งจันมล
6612727210002 นางสาว อารีรัตน์ โสนทอง
6612727210035 นางสาว ธารารัตน์ ประดับสุข
6612727210029 นางสาว พิมพ์ชนก ทองทวี
6612727210025 นางสาว ณัฐพร แสนสะอาด
6612727210040 นางสาว วรนุช อินธิเดช
6612727210021 นางสาว อนงค์นาถ นามมาลี
6612727210008 นางสาว สมฤดี อายุวงษ์
6612727210023 นางสาว รุ่งระวี นาคล้อม
6612727210011 นางสาว ประภาพร มั่นคง
6612727210030 นางสาว อณัญญา ทิ้งเทพ
6612727210027 นางสาว ธนาภา ตวงอบ
6612727210019 นางสาว กชพร เสมอสุข
6612727210006 นางสาว ปวีณา เชื้อทุม
6612727210016 นางสาว อัปสร วงละคร
6612727210024 นางสาว ไปรญามาศ โสรส
6612727210038 นางสาว ชนิกานต์ เผือกพันธ์
6612727210039 นางสาว อภิญญา บุเงิน
6612727210033 นางสาว สุทธิดา สาหร่ายทอง
6612727210032 นางสาว บุษบา บุญเชิญ