ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา การประถมศึกษา (เรียงตามลำดับผู้เข้าสอบ)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612722360001 นางสาว มุทิตา คณารัตน์
6612722360002 นางสาว อุดมพร ยกพล
6612722360005 นางสาว กัลยาณี กันยาสาย
6612722360007 นางสาว นัฐรดา วงษ์เลิศ
6612722360008 นางสาว พัณณิตา อุทาธรณ์
6612722360009 นางสาว ทิพธัญญา อ้อมแก้ว
6612722360010 นางสาว ชุติมา พรมสารี
6612722360012 นางสาว วราภรณ์ อินทร์ใหญ่
6612722360013 นางสาว จุฑามาศ แสนโสภา
6612722360016 นางสาว ศันสนีย์ เอื้อเฟื้อ
6612722360018 นางสาว ณัฐมน ขุมเงิน
6612722360021 นางสาว ประยูร นาคพัธุ์
6612722360023 นางสาว กัญญ์วรา วังราช

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612722360003 นางสาว อรรัมภา ตองอบ
6612722360019 นางสาว เสาวภาคย์ หงษ์โสภา
6612722360006 นางสาว อทิตยา ธรรมเจริญ
6612722360014 นางสาว สุนิชา ศาลาน้อย
6612722360017 นางสาว สรัญรัตน์ สุภี
6612722360022 นางสาว กาญจนาภรณ์ วระพุฒ
6612722360004 นางสาว จินตนา ประคอง
6612722360020 นางสาว อารีรัตน์ ต้นเกษ
6612722360011 นางสาว วรนุช พุทธิชนม์