ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (เรียงตามลำดับผู้เข้าสอบ)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612706330003 นางสาว พินทุสร ศรีระษา
6612706330004 นางสาว ธัญสุดา ทาโสม
6612706330007 นางสาว ปิยาพร แดงเดื่อ
6612706330009 นางสาว สุทธิดา ศรีสอน
6612706330012 นาย สุวัฒชัย พูนยิ่งยงค์
6612706330014 นางสาว ชุติมา ศรีนภาลัย
6612706330015 นาย ฉัตรเพชร เบื้องบน
6612706330017 นาย อาชัน นนทวงค์
6612706330019 นางสาว นัยนา สร้อยสน
6612706330020 นาย ไชยภัทร พรมประดิษฐ์

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612706330006 นาย สรศักดิ์ ประมวล
6612706330022 นางสาว จริยาภรณ์ เบ้าตุ้ม
6612706330011 นางสาว กรัณติญาภรณ์ เถาว์ทุมมา
6612706330021 นาย ทวีชัย พรมหาร
6612706330018 นางสาว กมลฉัตร คำทา
6612706330013 นางสาว วิชชุดาภรณ์ วงษ์เรียนรอต
6612706330023 นาย ภูชิต ทองพิมพ์