ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับผู้เข้าสอบ)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612704880002 นาย วุฒิชัย ใหญ่ผา
6612704880003 นาย ธีรภัทร์ อุ่นเเก้ว
6612704880004 นางสาว บัวชมพู พันธุ์สุข
6612704880005 นางสาว นิตติญา สุดดี
6612704880006 นางสาว กิตติญา ปัญญาเอก
6612704880007 นางสาว วรัญชลี ศรีเสน
6612704880008 นาย ทยาวีร์ กลีบฉวี
6612704880011 นางสาว บุญญิสา นวลสาย
6612704880013 นางสาว ธนานันท์ พงษ์ธนู
6612704880014 นาย ภาณุวิชญ์ จันทร์เทียม
6612704880015 นางสาว วิชญาดา บุญต่อ
6612704880016 นางสาว ศิรินทิพย์ ศรีทอง
6612704880017 นาย ณัฐสิทธิ์ วรรณทวี
6612704880018 นาย วิชญ์พล พวงจันดา
6612704880019 นางสาว นวรัตน์ โพธิ์ดี

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612704880010 นาย นที คำศรี
6612704880012 นางสาว กนกนาฏ นามบุญเรือง
6612704880020 นาย เตชสิทธิ์ วรงค์
6612704880001 นางสาว วรรชรินทร์ทองมันปู ทองมันปู
6612704880021 นาย คมกริช บุญจูง