ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา สังคมศึกษา (เรียงตามลำดับผู้เข้าสอบ)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612722580002 นาย ณรงค์ศักดิ์ บริสุทธิ์
6612722580004 นาย สมชาย ช่างหล่อ
6612722580006 นาย อภิสิทธิ์ ประดู่
6612722580007 นางสาว ปริณดา บัวภา
6612722580008 นาย ธิตติวัฒน์ พงศ์ธีรวุฒิ
6612722580010 นางสาว ดวงฤดี อุ่นใจ
6612722580011 นางสาว ปาริชาติ ลุนผง
6612722580012 นางสาว เมธาพร เกษศิริ