ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา ภาษาไทย (เรียงตามลำดับผู้เข้าสอบ)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612722470001 นาย ภีรภัส วิเศษพงษ์
6612722470002 นาย วุฒิพงศ์ ทรงกลด
6612722470003 นางสาว เพ็ญสิริ พันธ์คำ
6612722470004 นาย มนัสวิน ทราบรัมย์
6612722470005 นางสาว ปวีณ์นุช ดวงแก้ว
6612722470006 นางสาว ณัชชา นระสิงห์
6612722470007 นางสาว กัญญารัตน์ รัตนวรรณ
6612722470010 นางสาว ปภาวรินท์ บุญสาลี
6612722470020 นางสาว สายสุนีย์ กองทรัพย์
6612722470024 นางสาว บุษบา ผิวบาง
6612722470025 นาย ฐิรพรรษ ฤทธิมาตย์

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

6612722470008 นาย พิภาภรณ์ ทรงกลด
6612722470012 นางสาว อุไรวรรณ ศิรินัย
6612722470015 นางสาว วนิดา สินนาพร้อม
6612722470016 นางสาว อริสรา ดำริสม
6612722470014 นางสาว กัญญารัตน์ ประอาง
6612722470022 นางสาว ณิชาดา เพชรนาม
6612722470018 นางสาว ศุวธิดาภรณ์ ยอดจันดา
6612722470021 นาย ภัทรพล โคศรีสุทธิ์
6612722470009 นางสาว อารียา นารีสา
6612722470017 นางสาว จุฑามาศ ไชยสาร
6612722470019 นางสาว วิภาพร อัมภรัตน์
6612722470011 นางสาว พิยดา สุริเตอร์
6612722470013 นางสาว นันฐณาวดี หวลคนึง
6612722470026 นางสาว นิษารัตน์ บุญเสริม
6612722470023 นางสาว วิรัญชนา วิไล