ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712127210013 นางสาว ชุติการณ์ จันทร์แจ่ม
2
6712127210028 นางสาว ดารารัตน์ ขันชัย
3
6712127210029 นางสาว เจนจิรา กาญจนะชาติ
4
6712127210030 นางสาว กัณฐภรณ์ ท้วมยัง
5
6712127210035 นางสาว ยศนันท์ สุภีร์
6
6712127210048 นางสาว ชนิดาภา บำรุงชื่อ
7
6712127210049 นางสาว มุฑิตา โพธิราช
8
6712127210054 นางสาว ศรัญญา ศรีสุวรรณ์
9
6712127210056 นางสาว อรวรรณ สายสินธุ์
10
6712127210068 นางสาว พรชนก ชารีกุล

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712127210047 นาง จันทรา โสเลยรัมย์
2
6712127210055 นางสาว สลิดา ภาดี
3
6712127210059 นางสาว รุ่งนภา กาเผือก
4
6712127210036 นางสาว เมษยา คำลอย
5
6712127210018 นางสาว ธัญชนก จันทราภิรมย์
6
6712127210073 นางสาว ประภัสสร หงษ์หา
7
6712127210017 นางสาว วษร มั่งมี
8
6712127210027 นางสาว ปราชญารัช มหาลิตะวัน
9
6712127210058 นางสาว นิตยา กันหาชาติ
10
6712127210004 นางสาว นุชจรี จันทรทิพย์
11
6712127210070 นางสาว วิลาสินี อุ่นคำ
12
6712127210007 นางสาว ปัณฑิตา หาญชัย
13
6712127210009 นางสาว พิมพ์ญาดา คมใสย์
14
6712127210025 นางสาว กุลธิดา มูลเกษ
15
6712127210010 นางสาว จีระนันท์ ทศถวิล
16
6712127210016 นางสาว ชารินา อ่อนวรรณะ
17
6712127210045 นางสาว วรรณิษา ศรีมุม
18
6712127210065 นางสาว ศิวัชญา แจ่มใส
19
6712127210076 นางสาว พลอยรัตน์ บุญเชียง
20
6712127210061 นางสาว ลลิตา พรมจันทร์
21
6712127210046 นางสาว วิยดา พงษ์วัน
22
6712127210064 นางสาว สุทธิดา วิเชียร
23
6712127210039 นางสาว อนุสสรา ทวีชัย
24
6712127210040 นางสาว นภารัตน์ เด็ดดวงจันทร์
25
6712127210053 นางสาว ชลธิชา สุขพันธ์
26
6712127210006 นางสาว ปนัดดา พลีใส
27
6712127210057 นางสาว จรรยา โจรัตน์
28
6712127210052 นางสาว อนันตญา บัวทอง
29
6712127210044 นางสาว ธนพร บุญสอน
30
6712127210024 นางสาว ภัทรวดี พิมพ์ทอง
31
6712127210074 นางสาว นันทรัตน์ รสชาติ
32
6712127210033 นาย โชคทวี พิลกนา
33
6712127210060 นางสาว รุ่งนภา กล้าหาญ
34
6712127210043 นางสาว อมลวรรณ สุทธิเสน
35
6712127210072 นาย วัชรเกียรติ มหาสงคราม
36
6712127210069 นางสาว กฤตยาณี ริมไธสง
37
6712127210002 นางสาว วรรณภา ทองแสง
38
6712127210031 นางสาว กนกอร มะโนมัย