ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา การสอนภาษาจีน (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712102070001 นางสาว สุธินันท์ บุตรศรีพันธ์
2
6712102070002 นางสาว อภิสรา สมาฤกษ์
3
6712102070003 นางสาว สนิสา เพชรหงษ์
4
6712102070004 นางสาว ยลลดา ไกรตะโม่

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ไม่มี