ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712103920002 นาย ณัฐภัทร บุญล้อม
2
6712103920003 นาย ณัฐพล คันโท
3
6712103920006 นาย ณัฐพงศ์ หนองหว้า
4
6712103920007 นาย วิชัย จันทศิลา
5 6712103920009 นางสาว ตะวันฉาย เทพสุระ
6
6712103920010 นาย ณัฐวัฒน์ สายแก้ว
7 6712103920011 นาย กันตพัฒน์ เสาตรง
8
6712103920012 นาย ณัฐวร แขมคำ

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ไม่มี