ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา นาฏศิลปศึกษา (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712123480001 นางสาว รุจิรดา อนันต์
2
6712123480002 นาย ปรัชญา อ่อนมณี
3
6712123480003 นาย ธนพร บุญชัย
4
6712123480004 นางสาว สุภารัตน์ สุดสวาท
5
6712123480005 นางสาว ขนิษฐา ยอดน้ำค่ำ
6
6712123480008 นางสาว เกษศิรินทร์ อุ่นแก้ว
7
6712123480009 นางสาว รสสุคนธ์ จันทะสนธ์
8
6712123480010 นาย ธนพนธ์ วงษ์ชมภู
9
6712123480011 นางสาว ณิชา ใจเย็น
10
6712123480012 นาย ไกรวิทย์ มังษะชาติ
11
6712123480013 นางสาว อธิชนันท์ ดีเอี่ยม
12
6712123490001 นาย รชต เงินจันทร์

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ไม่มี