ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา การประถมศึกษา (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712122360007 นางสาว สลิลทิพย์ เดือนขาว
2
6712122360026 นางสาว กฤติยาภรณ์ อาจศรี
3
6712122360047 นางสาว วริศรา ทานกระโทก
4
6712122360050 นางสาว หัทยา มุลาษี
5
6712122360058 นางสาว ชญานิศ ก้านจักร์
6
6712122360061 นางสาว สิรินยา ทัศบุตร
7
6712122360065 นางสาว จิรประภา สืบเสน
8
6712122360067 นาย ธนกร ทามแก้ว
9
6712122360069 นางสาว วรรณิดา ขันแก้ว
10
6712122360075 นางสาว กุสุมา สังขพงศ์

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712122360080 นางสาว ศศิวิมล ศรีบุญเรือง
2
6712122360015 นางสาว ณิชาภัทร ไชยนิตย์
3
6712122360001 นางสาว สิริมา ตองอบ
4
6712122360043 นางสาว ปาณิศา กิ่งเกษ
5
6712122360074 นางสาว กัลยา จุลเหลา
6
6712122360082 นางสาว วนันฐิณีย์ พุ่มพวง
7
6712122360027 นางสาว ศศิพิมพ์ อายุวงค์
8
6712122360029 นางสาว พิชชาภา งามเฉลียว
9
6712122360056 นางสาว สุทธิดา จันทร์ภา
10
6712122360052 นางสาว ภัทรวดี ลอยแก้ว
11
6712122360057 นางสาว สุวิชาดา กิ่งจันทร์
12
6712122360083 นางสาว จิราพร วรรณโส
13
6712122360087 นาย สุธรรม สายโสม
14
6712122360086 นางสาว สุพรรณี บุญเลิศ
15
6712122360022 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญสู่
16
6712122360014 นางสาว ณัฐชยา จันครา
17
6712122360044 นาย สิทธิชัย อุทัย
18
6712122360093 นางสาว กาญจนาพร บุระกรณ์
19
6712122360071 นางสาว ศิรินทรา บัวไขย
20
6712122360039 นาย อภิสิทธิ์ กุลศิริ
21
6712122360062 นางสาว นภนภางค์ การะเกษ
22
6712122360011 นางสาว ชนิษฐา ศรีบุญ
23
6712122360076 นาย พัชรพล ศรีระบุตร
24
6712122360013 นางสาว กิรติญา พาสมบูรณ์
25
6712122360003 นางสาว กิรติการ พลจันทึก
26
6712122360091 นางสาว ชลธิชา ไหมทอง
27
6712122360049 นาง นางสาวทิพวรรณ พรมชาติ
28
6712122360081 นางสาว ชนกนันท์ ไชยเชษฐ์
29
6712122360085 นางสาว พิมลรัตน์ พัศดร
30
6712122360035 นางสาว พีรดา บัวระบัตร
31
6712122360041 นางสาว ณัฏฐณิชา ธรรมพร
32
6712122360042 นางสาว ภคพร ขุนพรหม
33
6712122360054 นางสาว สิรินธร สันทาลุนัย
34
6712122360078 นางสาว สาวิตรี ไชยโคตร
35
6712122360018 นางสาว นภัสกร โมลา
36
6712122360045 นางสาว ปิยมน บุบผาเผ่า
37
6712122360009 นางสาว กัญญารัตน์ จันทวี
38
6712122360037 นางสาว กัญยารัตน์ บุญเปลื้อง
39
6712122360063 นางสาว สุชาวดี มะชรา
40
6712122360006 นางสาว ศศิวิมล มูลจัด
41
6712122360031 นางสาว รัตน์ติยากรณ์ จันดำ
42
6712122360040 นางสาว ณัฐธิดา บุญมา
43
6712122360079 นางสาว เสาวลักษณ์ ธรรมสัตย์
44
6712122360092 นางสาว ณัฐนันท์ แก้วกองเกตุ
45
6712122360073 นางสาว นางสาวสุภิญญาเจริญธรรม เจริยธรรม
46
6712122360004 นางสาว พรไพลิน พละขันธ์
47
6712122360068 นางสาว พิชญธิดา ผิวงาม
48
6712122360077 นางสาว ภัชราวดี ใยนนท์
49
6712122360028 นางสาว กัลยกร ศรีนาดี
50
6712122360034 นางสาว ชลนิภา เกษอินสา
51
6712122360046 นางสาว กมลพร บุญเย็น
52
6712122360090 นางสาว พรธิดา ประชัน
53
6712122360070 นางสาว ลักขณา หิทรักษ์
54
6712122360036 นางสาว ปณิตา บุญมางำ
55
6712122360012 นางสาว ปทุมพร เรือนรส
56
6712122360030 นางสาว วรพิชชา ช่วยสง
57
6712122360053 นางสาว ปาริชาด ทัดวงค์
58
6712122360051 นาย จตุรภัทร ทองภาพ
59
6712122360094 นางสาว บุษบง คำผง
60
6712122360017 นางสาว กุลิสรา ศิริบูรณ์
61
6712122360055 นางสาว นิชนันท์ วิญญวิศิษฎ์วงศ์
62
6712122360023 นางสาว กนกพร อดกลั้น
63
6712122360084 นางสาว อารียา ศรีลาชัย
64
6712122360032 นางสาว สุปราณี อุุดมดัน
65
6712122360066 นางสาว สิดารัศมิ์ เเก้วมาลา