ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712104140002 นางสาว อิสริยามาศ เทวา
2
6712104140003 นางสาว ธารารัตน์ หน่อสุริวงค์
3
6712104140004 นางสาว สุนันทรา สีดาแก้ว
4
6712104140005 นางสาว สุพัตรา เนียมกลิ่น
5
6712104140006 นางสาว วิภาวดี สายงาม
6
6712104140007 นางสาว สินีนาฏ นามชาติ
7
6712104140008 นางสาว ทิษฏยา ดวงพุฒ
8
6712104140011 นางสาว สุภัสสรา สุระเสน
9
6712104140012 นางสาว พัชราภรณ์ พริ้งเพราะ
10
6712104140013 นาย ณฐกร จอมหงษ์
11
6712104140015 นางสาว วิภาภรณ์ อินทรีย์
12
6712104140016 นางสาว ศิรประภา เสร็จพร้อม
13
6712104140017 นางสาว รจนา บัวเงิน
14
6712104140018 นางสาว พนิดา บ่อแก้ว
15
6712104140019 นาย กันตินันท์ จรรยากรณ์
16
6712104140021 นางสาว ชนากานต์ เสาเวียง
17
6712104140022 นางสาว อารียา จำปาเรือง
18
6712104140023 นางสาว ณัฐณิชา พวงศรี
19
6712104140024 นางสาว ใบหยก แสนทวีสุข

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ไม่มี