ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712100790001 นางสาว ณัฐณี วรรณทวี
2
6712100790002 นางสาว ภัสนันทร์ ดอกแก้ว
3
6712100790003 นาย วริทธิ์ธร มุทุตา
4
6712100790004 นาย ภัทรพล โลหา
5
6712100790005 นาย สุธรรม โพธิวัฒน์
6
6712100790006 นาย พงศ์นริศร์ ลีโคก
7
6712100790007 นาย วีรภัทร ศรีรักษา
8
6712100790008 นาย วีรภัทร ยอนหมื่น
9
6712100800001 นาย ธนพัฒน์ ปั่นวรรณะ
10
6712100800002 นาย อภิรักษ์ ทองพูล
11
6712100800003 นาย ปรัชญา สิทธิคุณ
12
6712100800004 นาย ณัฐสิทธิ์ ก่อชัย
13
6712100800005 นาย กันตพิชญ์ คาดสนิท
14
6712100800006 นาย วสุ พัฒนพันธุ์
15
6712100800007 นาย สิทธิกร สุขชาติ
16
6712100800008 นาย ภาณุพงศ์ สายแก้ว

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ไม่มี