ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712106330018 นาย สิทธิกร สารชาติ
2
6712106330021 นางสาว สุจินันท์ สุขดี
3
6712106330023 นาย จิรันธนิน พรมลา
4
6712106330024 นางสาว กัญญาณัฐ ชิณวงษ์
5
6712106330026 นาย ภัทรวรรธน์ นามวงค์
6
6712106330027 นางสาว ปายฤทัย ทองไสล
7
6712106330031 นางสาว อามมิกา นันทะสาร
8
6712106330033 นางสาว ชยุดา พวงเงิน
9
6712106330036 นางสาว ธนพร โคตรสมบัติ
10
6712106330038 นาง วริยา สืบสิมมา

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712106330010 นางสาว พรนภัส ประถมมูล
2
6712106330020 นางสาว จุฑามาศ แม่นทอง
3
6712106330035 นาย ศักดิ์พล ศรีสะอาด
4
6712106330022 นางสาว อัจฉราภรณ์ เเก่นกุล
5
6712106330025 นาย เฉลิมเกียรติ ชัยพร
6
6712106330034 นาย จิรภัทร ภาคคำ
7
6712106330032 นางสาว ปรียานุช จันทคัต
8
6712106330004 นางสาว โชติญา ฉิมโค้
9
6712106330037 นางสาว วิชญาดา ศาลาสุข
10
6712106330030 นางสาว สิริลักษณ์ ชนะโชติ
11
6712106330016 นาย กฤติพงศ์ ตุลิที
12
6712106330007 นางสาว ณัฐวดี บุญผ่อง
13
6712106330013 นาย อดิศักดิ์ นันทะสิงห์
14
6712106330017 นางสาว ปิยฉัตร อุดมภูมิ
15
6712106330029 นางสาว อมรทิพย์ ธรมธัช
16
6712106330019 นางสาว จิตลดา แสงชุมภู