ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712104880001 นางสาว ชุติกาญจน์ เวินสันเทียะ
2
6712104880002 นางสาว ณัฐวิภา โพธิ์เหลือง
3
6712104880004 นางสาว ปาณิสรา อสิพงษ์
4
6712104880005 นางสาว ยุวนาภา ก้อนคำ
5
6712104880006 นางสาว ปรีญาพร พันธ์แก่น
6
6712104880007 นางสาว สิริธิดา ศรีทอง
7
6712104880009 นางสาว วรัชยา อุ่นแก้ว
8
6712104880010 นาย อนุรักษ์ ประอาง
9
6712104880011 นาย นพพร นาคยอง
10
6712104880012 นางสาว สุพิชชา สุรวิทย์
11
6712104880013 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วศรี
12
6712104880014 นางสาว ณัฐชา แก่นคำ
13
6712104880015 นาง ศิรภัสสร มาตรสันต์
14
6712104880016 นางสาว มัทญา บุญจอง
15
6712104880017 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ ทวีวุฒิ
16
6712104880018 นาย ภาสกร วังสำเภา
17
6712104880019 นางสาว ธิดาทิพย์ บุตรบุราณ
18 6712104880020 นางสาว ชนิสรา ใสกระจ่าง
19 6712104880021 นางสาว พุทธิดา ประวัติพงษ์
20
6712104880023 นาง นางสาวสุวรรณษา กัณหาชาลี

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ไม่มี