ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา พลศึกษา (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712100680009 นาย กิตตินันท์ ยาวะโนภาส
2
6712100680019 นางสาว รักฤทัย เวชสาร
3
6712100680023 นางสาว มัลลิกา พูลทรัพย์
4
6712100680024 นางสาว กวินทิพย์ บัวจูม
5
6712100680031 นางสาว ญาณิศา คำภาชาติ
6
6712100680033 นางสาว เพชรดา พงษ์สุระ
7
6712100680034 นางสาว สุวิมล นามทอง
8
6712100680041 นาย ทนงศักดิ์ ครุทธะสาร
9
6712100680043 นาย พิภพ แสงจันทร์
10
6712100690003 นาย ยงยุทธ ชิณโสม
11
6712100690005 นางสาว อนันตญา ทองแป
12
6712100690009 นางสาว ศุพิชชา เขียวเขว้า

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712100680042 นาย พณิชพล บุญเลิศปัญญา
2
6712100680016 นางสาว เกศรินทร์ คุณศิริ
3
6712100680014 นาย วีรภัทร วริวงค์
4
6712100690016 นาย สิรภพ วงศ์ศิลป์
5
6712100680021 นางสาว เกษมสันต์ บุรินทร์
6
6712100680010 นาย อิทธิกร งามแก้ว
7
6712100680037 นางสาว รุ่งลาวรรณ ปัญญา
8
6712100680026 นาย พุทธิพงศ์ บุญสอน
9
6712100680039 นาย ศุภกร ไชยบุตร
10
6712100690011 นาย ธีรดนย์ ไม้ดัด
11
6712100690014 นาย วุฒิชัย บัวพันธ์
12
6712100680027 นางสาว ชนิดา อุดมทรัพย์
13
6712100680032 นาย อนุชา แจ้งขำ
14
6712100680044 นาย ธนิสร แสงสิงห์
15
6712100680036 นางสาว วรัญญา พรหมคุณ
16
6712100680045 นาย ธนโชติ กระแจะจันทร์
17
6712100680022 นางสาว พรไพลิน มากคุ้ม
18
6712100680001 นาย ปริตร สีหะวงษ์
19
6712100680004 นางสาว อารดา บุญเพ็ง
20
6712100680015 นาย คงกะพัน วันคำ
21
6712100680035 นาย ณัฐพงษ์ พันคำภา
22
6712100680029 นาย เจษฎา พันธ์ภูงา
23
6712100680040 นาย ฉันทชาติ สิงห์วงษา
24
6712100690008 นาย อัคคเดช ดีเลิศ
25
6712100690002 นาย ศิวพล ทองคำเครือ
26 6712100690007 นาย รวีโรจน์ โสดามรรค์
27 6712100680017 นาย จิระเดช หอมจิตร
28 6712100680012 นาย อรรถพล นนทะการ
29 6712100680007 นางสาว สุจิตรา ทองเเท่น
30 6712100690006 นาย วรากร พันธ์แสน
31 6712100690012 นางสาว ปวริศา อินธิ์จักร
32 6712100680038 นาย ณัฐวุฒิ ยาดี
33 6712100680046 นาย ณัฏฐนันท์ สุภาพ
34 6712100690015 นาย อภิวัฒน์ นํ้าใจ
35 6712100690010 นาย ณัฐดนัย กันหะคุณ