ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา สังคมศึกษา (เรียงตามลำดับรหัสประจำตัว)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712122580003 นางสาว ภัทรวดี สระโสม
2
6712122580004 นางสาว ชิดชนก ผิวอ่อน
3
6712122580009 นางสาว ธิญาดา วงมาเกษ
4
6712122580012 นาย ปณโชค มะโนรัตน์
5
6712122580017 นางสาว จรินญา มาพงค์
6
6712122580021 นางสาว ฝน วงค์พินิจ
7
6712122580022 นางสาว สุกันยา ปัสบาล
8
6712122580024 นาย ณัฐพล กุลสุวรรณ์
9
6712122580026 นาย จิรายุ สาครเจริญ
10
6712122580027 นาย อภิเดช ดวงปัญญา

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1 6712122580010 นางสาว อรทัย คำภูเงิน
2 6712122580016 นาย จอมพล ผิวนวล
3 6712122580019 นาย ทัศนพงษ์ บุญเสนอ
4 6712122580015 นาย อรรถพล พุทธรักษา
5 6712122580031 นางสาว โสภิดา พะลา
6 6712122580023 นางสาว อรนรินทร์ หมื่นศร
7 6712122580029 นาย ณัฐวุฒิ บัวมาศ
8 6712122580018 นาย ชัยภัทร จันทมาลา
9 6712122580028 นาย อัฐพล ธนูศิลป์
10 6712122580030 นางสาว ขวัญพิชชา สิงห์โต
11 6712122580025 นางสาว กฤษดาพร ปักปิ่น
12 6712122580014 นาย อรรถชัย พุทธรักษา
13 6712122580020 นางสาว จิณห์นิภา เมินดี
14 6712122580007 นางสาว ฐิตินันท์ สิทธิโท