ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา ภาษาไทย (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712122470012 นางสาว กชกร พรมสิทธิ์
2
6712122470015 นางสาว ศิริภัสสรณ์ จัตตุเรศ
3
6712122470017 นางสาว อินธิรา หลักสุข
4
6712122470031 นางสาว วาสนา ศิริเทศ
5
6712122470036 นางสาว สุพิชญา จันทะศิลา
6
6712122470038 นางสาว ณัฐริญาภรณ์ ชะอุ่มพันธ์
7
6712122470040 นางสาว โชติมณี มะโนรัตน์
8
6712122470046 นางสาว ศุลีพร พัทธสิม
9
6712122470049 นาง ศิโรรัตน์ เลือดไธสง
10
6712122470053 นางสาว อพิชญา ดวงน้อย

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712122470047 นางสาว พรพิมล ชัยลา
2
6712122470061 นาย ณัฐชนน นิยม
3
6712122470042 นางสาว เยาวภา แก่นเมือง
4
6712122470034 นางสาว จิราวรรณ ธานี
5
6712122470041 นางสาว อุมากร สงเคราะห์
6
6712122470045 นางสาว วลัยลักษณ์ บัลลังกุล
7
6712122470006 นางสาว อมรรัตน์ อุเทน
8
6712122470009 นางสาว อรปรียา คำผาย
9
6712122470043 นางสาว รพีพรรณ คำน้อย
10
6712122470057 นางสาว กิตติกาญณ์ วงศ์ใหญ่
11
6712122470022 นางสาว จริยา เกิดกล้า
12
6712122470024 นางสาว ปภาภรณ์ มานะโส
13
6712122470044 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีละพันธ์
14
6712122470062 นางสาว ไพลิน เกษมะณี
15
6712122470037 นางสาว อัมพวัน พันทุม
16
6712122470003 นางสาว ฑิตยา สานุสันต์
17
6712122470030 นางสาว อาจารี ดีดศรี
18
6712122470056 นางสาว สุนิสา จำปาไทย
19
6712122470052 นางสาว ณิรัญญา จันโท
20
6712122470011 นางสาว สมัชญา ตองอบ
21
6712122470005 นาย นันทวัฒน์ เรืองรุ่ง
22
6712122470026 นางสาว ปภาวรินทร์ อุดทะกา
23
6712122470028 นางสาว จิราภา หาระสาย
24
6712122470060 นางสาว ธนัชพร สายแก้ว
25
6712122470002 นางสาว ยลดี ศรีบันดิษฐ
26
6712122470007 นางสาว พันธิตรา สังสัมฤทธิ์
27
6712122470004 นางสาว วิชญาพร ศรีดาพันธ์
28
6712122470021 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทองมน
29
6712122470035 นางสาว วิไลลักษณ์ ศิริจันทร์
30
6712122470058 นางสาว แก้วปภัสสร ทาทอง
31
6712122470059 นางสาว ขวัญจิรา เผื่อแผ่
32
6712122470025 นางสาว อมลรดา แสงสกุล
33
6712122470013 นางสาว วันวิสา บัวเกิด
34
6712122470063 นางสาว อารียา ลุ่ยพงษ์
35
6712122470033 นาย ฉัตรวุฒิ วิชากุล