ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน (เรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว 

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

1
6712115060002 นางสาว เจนจิรา งออมสงัด
2
6712115060004 นางสาว สุภัสตรา บุตรสุวรรณ
3
6712115060005 นางสาว กุลปรียา เงาศรี
4
6712115060006 นาย อภิชัย ทองใบศรี
5
6712115060007 นางสาว บุณยานุช แม่นทอง
6
6712115060008 นางสาว ฐิติวรดา มีแววแสง
7
6712115060009 นางสาว ศวรรยา พรมบุตร
8
6712115060010 นางสาว สุธิตา สารมะโน
9
6712115060011 นางสาว อัญมณี นาใจแก้

 

รายชื่อสำรอง (เรียงตามคะแนน)

ไม่มี