ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษา
คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
และนักศึกษาเปลี่ยนเอกกรณีสอบไม่ติด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 คลิ๊กเพื่อดูประกาศฯ

1. การรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

วัน/เดือน/ปี

การรายงานตัว

ระบบ

 

รายงานตัวด้วยระบบออนไซต์ (Onsite)

 

8 ธ.ค. 66

กรอกข้อมูล 1 - 8 ธ.ค. 66 ให้เรียบร้อย และ
รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย วันที่ 8 ธ.ค. อาคารพัชรกิติยาภา
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

กรอกรายงานตัว

คลิ๊กเพื่อลิ้งค์

กรณี นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ตามมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกกรณี

 

2. เอกสารการรายงานตัว มีดังต่อไปนี้

  2.1 ใบรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น
  2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียนสำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
      1) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
      2) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาใบรายงานผลการเรียน
1 แผ่น
  2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 แผ่น
  2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 1 แผ่น
  2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนา 1 แผ่น
  2.6 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ชุดนักเรียน / นักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
1 แผ่น
  2.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ 1 แผ่น
     

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

  3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท
  3.2 ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท
  3.3 ค่าตรวจสุขภาพ 100 บาท
  3.4 ชำระเงินค่าชุดกิจกรรม
          ขนาดชุดกิจกรรม
                    - รอบ อก ไซส์ S = 38
                    - รอบ อก ไซส์ M = 40
                    - รอบ อก ไซส์ L = 42
                    - รอบ อก ไซส์ XL = 44
                    - รอบ อก ไซส์ 2L = 46
                    - รอบ อก ไซส์ 3L = 48
                    - รอบ อก ไซส์ 4L = 50
                    - รอบ อก ไซส์ 5L = 52
                    - รอบ อก ไซส์ 6L = 54
                    - รอบ อก ไซส์ 7L = 56
1,100 บาท
  การแต่งกาย  
 
  3.5 ชำระเงินค่าถ่ายภาพนักศึกษา (ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว) 180 บาท
  3.6 ค่าทำบัตรนักศึกษา 100 บาท
  3.7 ค่าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 150 บาท
  3.8 ค่าทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล 150 บาท
  3.9 ชำระค่าหอพักนักศึกษา ชาย 3,650 บาท, หญิง 3,950 บาท
 

3.10 ชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2567 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565)

ประมาณการรายงานตัวแรกเข้านักศึกษาใหม่ 2567

1. คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา
แรกเข้า (3.1-3.3)
ชุดกิจกรรม (3.4)
ถ่ายภาพ (3.5)
บัตรนักศึกษา (3.6)
ทดสอบ (3.7-3.8)
หอพัก (3.8)
ลงทะเบียน (3.10)
รวม
การประถมศึกษา
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
8000.-
ช=14,930.- , ญ=15,230.-
การศึกษาปฐมวัย
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
8000.-
ช=14,930.- , ญ=15,230.-
การสอนภาษาจีน
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
9000.-
ช=15,930.- , ญ=16,230.-
คณิตศาสตร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
8000.-
ช=14,930.- , ญ=15,230.-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
9000.-
ช=15,930.- , ญ=16,230.-
ดนตรีศึกษา
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
9000.-
ช=15,930.- , ญ=16,230.-
พลศึกษา
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
9000.-
ช=15,930.- , ญ=16,230.-
ภาษาไทย
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
8000.-
ช=14,930.- , ญ=15,230.-
ภาษาอังกฤษ
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
9000.-
ช=15,930.- , ญ=16,230.-
วิทยาศาสตร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
9000.-
ช=15,930.- , ญ=16,230.-
สังคมศึกษา
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
8000.-
ช=14,930.- , ญ=15,230.-
นาฏศิลปศึกษา
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
ช=3650.-, ญ=3,950.-
9000.-
ช=15,930.- , ญ=16,230.-

ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้อยู่หอพักนักศึกษาอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเสียค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา

2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา
แรกเข้า (3.1-3.3)
ชุดกิจกรรม (3.4)
ถ่ายภาพ (3.5)
บัตรนักศึกษา (3.6)
ทดสอบ (3.7-3.8)
ลงทะเบียน (3.10)
รวม
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
เทคโนโลยีการเกษตร
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
วิทยาศาสตร์การกีฬา
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
สาธารณสุขชุมชน
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
นวัตกรรมวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
12,000.-
15,280.-

 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา
แรกเข้า (3.1-3.3)
ชุดกิจกรรม (3.4)
ถ่ายภาพ (3.5)
บัตรนักศึกษา (3.6)
ทดสอบ (3.7-3.8)
ลงทะเบียน (3.10)
รวม
การพัฒนาชุมชน
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
นิเทศศาสตร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
บรรณรักษ
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
ประวัติศาสตร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
ภาษาจีน
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
ภาษาญี่ปุ่น
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
ศิลปะและการออกแบบ
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-

 

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

สาขาวิชา
แรกเข้า (3.1-3.3)
ชุดกิจกรรม (3.4)
ถ่ายภาพ (3.5)
บัตรนักศึกษา (3.6)
ทดสอบ (3.7-3.8)
ลงทะเบียน (3.10)
รวม
การจัดการ
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
การตลาด
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
การบัญชี
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
9000.-
12,280.-
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (มี MOU)
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
7,500.-
10,780.-

 

5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

สาขาวิชา
แรกเข้า (3.1-3.3)
ชุดกิจกรรม (3.4)
ถ่ายภาพ (3.5)
บัตรนักศึกษา (3.6)
ทดสอบ (3.7-3.8)
ลงทะเบียน (3.10)
รวม
นิติศาสตร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
รัฐประศาสนศาสตร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-
รัฐศาสตร์
1600.-
1100.-
180.-
100.-
300.-
8000.-
11,280.-

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอสงวนสิทธิ์ กรณีนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไว้แล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่กรณีที่มีการเรียกเก็บซ้ำซ้อนหรือเรียกเก็บเกินอัตราที่กำหนด

   
 

4. ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกในคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สามารถแจ้งความประสงค์เลือกสาขาวิชาอื่นได้ตามคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชานั้นได้ทุกคณะ ยกเว้น คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

 

ให้ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกแจ้งความประสงค์ในวันที่ 8 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2567

     

5. ผู้ที่ได้ลำดับที่สำรอง หากสาขาวิชาใดมีผู้สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองให้มารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามจำนวนผู้สละสิทธิ์หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

     

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอสงวนสิทธิ์ กรณีนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ต่อมาภายหลังพบว่าไม่สำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำหนด คือไม่สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาเดิมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทันที และจะเรียกร้องเงินคืนตามสิทธิ์อื่นๆ ใดมิได้ ถึงแม้จะเข้าเรียนหลายภาคเรียนก็ตาม

     
     

นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกกรณี

     

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ