รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป (รอการรายงานตัว)

คณะศิลปศสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมโลจิสติกส์
นวัตกรรมวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาชุมชน
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ศิลปะและการออกแบบ
ประวัติศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์

 

 

 

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

การจัดการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การบัญชี

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ