ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 18 มีนาคม 2561  

หากพ้นกำหนด วันที่ 16 มิถุนายน 2561

บัณฑิตต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษา 500 บาท

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622