วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ
หลักสูตร
จำนวนที่รับ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1
รัฐศาสตร์
100
ศึกษาในแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
สามารถสมัครเข้าทำงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน หรือสามารถสู่เส้นทาง ทางการเมือง ได้ทั้งการเมือง ระดับชาติและ การเมือง ในระดับท้องถิ่น รวมทั้งนักการทูต ใน กระทรวงการต่างประเทศได้

2
รัฐประศาสนศาสตร์
60
ศึกษาในแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
บุคลากร 3 ทุกกระทรวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ทุกกระทรวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ทุกกระทรวง นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ทุกกระทรวง เจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) นักวิชาการ 3 กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการแรงงาน 3 (ด้านรัฐประศาสนศาสตร์) กระทรวงแรงงาน นักวิชาการที่ดิน 3 (ด้านรัฐประศาสนศาสตร์) กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร 3 (กรมการปกครอง อบต. เทศบาล) นักพัฒนาชุมชน 3 (กรมการปกครอง อบต. เทศบาล) เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 นักพัฒนาและฝึกอบรม (ทุกกระทรวง) นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ปลัด อบต. พนักงานคุมประพฤติ ข้าราชการตำรวจ ภาคราชการตำแหน่งอื่น ๆ อีกมากมาย
3
นิติศาสตร์
70
ศึกษาในแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
สามารถสมัครเข้าทำงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ เอกชน นิติกร ตำรวจ/ ทหาร ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ทนายความ/ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ รับราชการ ผู้พิพากษา/ ตุลาการ นักวิชาการที่ดิน ประกอบธุรกิจ/ อาชีพอิสระ

 

* หากสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด มีนักศึกษาไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอน