หมวด 4 งานกิจการนักศึกษา

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549

 

ระเบียบ

ระเบียบสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2544

ระเบียบสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2544

ระเบียบสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2546

ระเบียบสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา พ.ศ. 2556

ระเบียบสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน พ.ศ. 2546

ระเบียบสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2546

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2565

 

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การใช้ห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2555

อื่น

การจัดตั้งและการบริหารชมรม และชุมนุม

การดำเนินกิจกรรมชมรมและชุมนุม

บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622