ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 คลิ๊กดูรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566

สนใจสมัครเรียน    ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่