ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565

สนใจสมัครเรียน    ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565