ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ยกเว้นครุศาสตร์)
          มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครและรายงานตัวก่อน จะได้สิทธิ์เป็นนักศึกษาสาขาวิชานั้นก่อน (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) หากจำนวนที่รับรายงานตัวครบถ้วนตามกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสาขาวิชานั้น ครบแล้ว และไม่รับรายงานตัวในสาขาวิชานั้น โดยท่านสามารถเลือกสาขาวิชาอื่นได้ในส่วนที่ยังไม่ครบจำนวน

สนใจสมัครเรียน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565