รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ระดับสำนัก

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ 2559

ระดับสำนัก ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการในระดับสำนักจำนวนรวม 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ด้าน

ตัวบ่งชี้ที่
เกณฑ์
มาตรฐาน
ผลการ
ดำเนินงาน
บรรลุ
เป้าหมาย
คะแนน
ประเมิน
1. ด้านนโยบายและแผนพัฒนาสำนัก ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
1.1 การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาสำนัก
5
5
5
1.2 ระบบและกลไกการนำแผนลงสู่การปฏิบัติ
4
4
5
1.3 ระบบและกลไกการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
5
5
5
2. ด้านการออกแบบและการจัดระบบบริหารสำนัก ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
2.1 การจัดองค์กรเพื่อบริหารจัดการสำนัก
5
5
5
2.2 การจัดระบบงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารสำนัก
5
5
5
2.3 การจัดองค์ประกอบและปัจจัยการให้บริการของหน่วยงานในสำนัก
5
5
5
3. ด้านการเงินและงบประมาณ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
3.1
การวางระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณของสำนัก
5
5
5
3.2
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ร้อยละ
90
5
3.3
ระดับความสำเร็จของการพัสดุ ปี 2559
5
5
5
4. ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
4.1
ระบบและกลไกการบริหารบุคลของสำนัก
5
5
5
4.2
ร้อยละของหัวหน้างานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงาน ในรอบปี (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 2559)
ร้อยละ
100
5
4.3
ระบบการบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนัก
6
5
4
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
4.916