SSKRU GreenMetric 2024

ที่

เกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่คาดว่า

1

การตั้งค่าและโครงสร้างพื้นฐาน (SI)

1500

1100

2

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)

2100

800

3

ของเสีย (WS)

1800

600

4

น้ำ (WR)

1000

400

5

การคมนาคม (TR)

1800

740

6

การศึกษาและการวิจัย (ED)

1800

290

รวม

10000

3930

ปฏิทินดำเนินงาน SSKRU GreenMetric World University Rankings

กิจกรรม

ก.ค./Jul

ส.ค./Aug

ก.ย./Sup

ต.ค./Oct

1. ประชุมคณะกรรมการ SSKRU GreenMetric

19 Jul

 

 

 

2. คณะกรรมการจัดทำ/รวบรวมข้อมูล SI/EC/WS/WR/TR/ED

20 Jul – 30 Aug

 

 

3. จัดทำรายงานข้อมูลตามฟอร์ม Ver 1.0 และ 1.1 – 6.20

 

1 – 30 Aug

 

 

4. คณะกรรมการตรวจรายงานฯ SSKRU GreenMetric / TH

 

 

1 – 15 Sup

 

5. แปลเอกสารและทำรายงาน SSKRU GreenMetric / Eng

 

 

1 - 30 Sup

 

6. นำข้อมูลเข้า เว็บไซต์ SSKRU GreenMetric / TH/Eng

 

 

16 – 30 Sup

 

7. นำหลักฐานเข้าระบบ UI GreenMetric Eng

 

 

 

1 – 30 Oct

8. ตรวจสอบขั้นสุดท้าย Eng

 

 

 

28 - 30 Oct

9. ส่งข้อมูล (Submit)

 

 

 

31 Oct

1. สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)

ข้อ

รายการ(คำถาม)

Evidence is required

Template for Evidence

ตัวอย่าง

1.1

ประเภทของสถานศึกษา

Comprehensive na

1.2

ภูมิอากาศ

[ 2 ] na

1.3

จำนวนของวิทยาเขต

1.4

สถานที่ของวิทยาเขตหลัก

1.5

พื้นที่ทั้งหมดของวิทยาเขตหลัก

1.6

พื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารทั้งหมดในวิทยาเขตหลัก

na

1.7

พื้นที่อาคารทั้งหมดในวิทยาเขตหลัก

1.8

สัดส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมด

1.9

พื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็นป่าไม้

1.10

พื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่ใช้ปลูกต้นไม้

1.11

พื้นที่ทั้งหมดของหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นพื้นที่ดูดซึมน้ำนอกเหนือจากป่า และพื้นที่ปลูกต้นไม้

1.12

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

8397 คน na

 

 

 

 

1.13

จำนวนนักศึกษาออนไลน์ทั้งหมด

0 คน na

1.14

จำนวนบุคลากรสายวิชาการและเจ้าหน้าที่

662 คน na

1.15

สัดส่วนพื้นที่เปิดโล่งต่อจำนวนประชากรทั้งหมดของวิทยาเขต

..... ตร.ม./คน na

1.16

งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

2021 = ..... USD
2022 = ..... USD
2023 = ..... USD
na

1.17

งบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยายามเพื่อความยั่งยืน

1.18

สัดส่วนงบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยายามเพื่อความยั่งยืน

..... % na

na

1.19

สัดส่วนของการบำรุงรักษาอาคารในระยะเวลา 1 ปี

1.20

สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพ ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและสตรีตั้งครรภ์

1.21

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

1.22

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา นักวิชาการและบุคลากร

1.23

การอนุรักษ์ : พืช สัตว์ ทรัพยากรทางพันธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลในระยะกลางหรือระยะยาว

1.24

การวางแผนการดำเนินการการติดตามและ/หรือการประเมินผลของโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า และโครงสร้างพื้นฐานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

na

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)

ข้อ

รายการ(คำถาม)

Evidence is required

Template for Evidence

ตัวอย่าง

2.1

การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

2.2

พื้นที่ที่เป็นส่วนอาคารอัจฉริยะทั้งหมด

na

2.3

การดำเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ

2.4

แหล่งพลังงานทดแทนที่ใช้ในวิทยาเขต

na

2.5

แหล่งพลังงานหมุนเวียนและปริมาณพลังงานที่ผลิตได้

2.6

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (หน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง)

2.7

สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากรของวิทยาเขต

na

2.8

สัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนหารด้วยการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปี

2.9

องค์ประกอบของการดำเนินงานอาคารสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นในนโยบายการก่อสร้างและ การปรับปรุงมหาวิทยาลัย

2.10

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.11

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (การปล่อยก๊าซาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)

2.12

สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดต่อประชากรของวิทยาเขต(เมตริกตันต่อคน)

..... เมตริกตัน na

na

2.13

จำนวนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.14

โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.15

การวางแผน การดำเนินการ ติดตาม และ/หรือประเมินผลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

na

na

3. ของเสีย (WS)

ข้อ

รายการ(คำถาม)

Evidence is required

Template for Evidence

ตัวอย่าง

3.1

โครงการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อขยะของมหาวิทยาลัย

3.2

โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต

3.3

ปริมาณขยะอินทรีย์ทั้งหมดที่ผลิตได้

3.4

ปริมาณขยะอินทรีย์ทั้งหมดที่ได้รับการบำบัด

3.5

การจัดการของเสียอินทรีย์

3.6

ปริมาณขยะอนินทรีย์ทั้งหมดที่ผลิตได้

3.7

ปริมาตรรวมของเสียอนินทรีย์ที่ถูกบำบัด

3.8

การจัดการของเสียอนินทรีย์

3.9

ปริมาตรรวมของเสียพิษที่ผลิตได้

3.10

ปริมาตรรวมของเสียพิษที่ได้รับการบำบัด

3.11

การจัดการของเสียเป็นพิษ

3.12

การกำจัดสิ่งปฏิกูล

3.13

การวางแผน การดำเนินการ ติดตาม และ/หรือประเมินผลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

na

na

 

4. น้ำ (WR)

ข้อ

รายการ(คำถาม)

Evidence is required

Template for Evidence

ตัวอย่าง

4.1

โครงการอนุรักษ์น้ำ

4.2

โครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

4.3

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

4.4

การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

4.5

การควบคุมมลพิษทางน้ำในบริเวณมหาวิทยาลัย

4.6

การวางแผน การดำเนินการ ติดตาม และ/หรือประเมินผลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

na

na

5. การขนส่ง (TR)

ข้อ

รายการ(คำถาม)

Evidence is required

Template for Evidence

ตัวอย่าง

5.1

จำนวนรถยนต์ที่มหาวิทยาลัยเป็น
เจ้าของ

........ คัน na

5.2

จำนวนรถยนต์ที่เข้ามาใน
มหาวิทยาลัยในแต่ละวัน

........ คัน na

5.3

จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน

........ คัน na

5.4

สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อจำนวน
ประชากรของวิทยาเขต

5.5

บริการรถรับส่งสาธารณะ

5.6

จำนวนรถรับส่งที่วิ่งในมหาวิทยาลัย

........ คัน na

5.7

จำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยต่อรถรับส่งแต่ละคัน

........ คัน na

5.8

จำนวนเที่ยวของรถรับส่งที่ให้บริการต่อคันต่อวัน

........ รอบ na

5.9

ความพร้อมใช้งานของยานพาหนะไร้มลพิษ (ZEV) ในวิทยาเขต

5.10

จำนวนยานพาหนะไร้มลพิษที่เข้ามหาวิทยาลัยต่อวัน

........ คัน na

5.11

สัดส่วนของยานยนต์ที่ปราศจาก การปล่อยมลพิษต่อจำนวนประชากรของวิทยาเขต

............. na

5.12

พื้นที่จอดรถทั้งหมด

............... ตาราเมตร na

5.13

สัดส่วนพื้นที่จอดรถต่อพื้นที่ทั้งหมด

5.14

โครงการเพื่อการจำกัดหรือลดพื้นที่จอดรถในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา(พ.ศ. 2564 ถึง 2567)

5.15

จำนวนโครงการริเริ่มลด การใช้รถส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

5.16

พื้นที่ทางเท้าภายในวิทยาเขต

5.17

ระยะทางการเดินทางแต่ละวันโดยประมาณของยานพาหนะ
ภายในวิทยาเขต

......... กิโลเมตร na

5.18

การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และ/หรือการประเมินผลของโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

na

na

 

6. การศึกษาและการวิจัย (ED)

ข้อ

รายการ(คำถาม)

Evidence is required

Template for Evidence

ตัวอย่าง

6.1

จำนวนรายวิชา/หลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เปิดสอน

6.2

จำนวนรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

6.3

สัดส่วนของรายวิชา/หลักสูตรที่เกี่ยวกับความยั่งยืนต่อรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมด

....... % na

na

6.4

ทุนวิจัยทั้งหมดสำหรับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

6.5

ทุนวิจัยทั้งหมด

6.6

สัดส่วนของทุนวิจัยด้านความยั่งยืนต่อทุนวิจัยทั้งหมด

.............. USD na

na

6.7

จำนวนการตีพิมพ์งานด้านความยั่งยืน

6.8

จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงยืน (สิ่งแวดล้อม)

6.9

จำนวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

6.10

เว็บไซต์เกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

www.html na

6.11

เว็บไซต์ข้อมูลความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (ลิงค์)

www.html na

6.12

รายงานความยั่งยืน

6.13

ที่อยู่ลิงก์รายงานความยั่งยืน (URL) หากมี

www.html na

na

6.14

จำนวนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของสถานศึกษา (เช่น เทศกาล
วัฒนธรรม) รวมถึงกิจกรรมเสมือนจริง

6.15

จำนวนโครงการความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ

6.16

จำนวนบริการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและ นักศึกษามีส่วนร่วม

6.17

จำนวนสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

6.18

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มี Green Jobs ทั้งหมด

....... คน na

na

6.19

ความพร้อมของหน่วยงานหรือสำนักงานที่ประสานงานด้านความยั่งยืนในวิทยาเขต

na

na

6.20

การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และ/หรือการประเมินผลของโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัย ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

na

na