หมวด 5 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียน

รายละเอียดขั้นตอนการจองรายวิชาเรียน

ขั้นตอนการยื่นคำร้องทั่วไป (คร. 1)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (คร. 2)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน (รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา) (คร. 3)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (คร. 4)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน (คร. 6)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเว้นผลการเรียนหมวดศึกษาทั่วไป (คร. 8)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (คร. 9)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (คร. 10)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอแก้ระดับคะแนน I (คร. 11)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร. 12)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชาเรียน (คร. 13)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียน (คร. 15)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษา (คร. 16)

งานบริการจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 3/2565

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622