รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ระดับสำนัก

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประจำปีการศึกษา 2558

ไฟล์ปก         ไฟล์เนื้อหา    

ระดับสำนัก ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการในระดับสำนักจำนวนรวม 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ลำดับ
ที่

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการ
ประเมิน
บรรลุ
เป้าหมาย
คะแนน
ประเมิน
1
กระบวนการพัฒนาแผน
7
7
5
2
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
7
7
5
3
การบริการวิชาการแก่สังคม
5
5
5
4
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6
6
5
5
ระบบบริหารความเสี่ยง
5
5
5
6
การพัฒนาสำนักสู่สถาบันเรียนรู้
5
5
5
7
ระบบการพัฒนาบุคลากร
6
6
5
8
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก
6
4
3
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
4.75