คณะครุศาสตร์

ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ
หลักสูตร
จำนวนที่รับ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1
การประถมศึกษา
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป ครูประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทางการประถมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชน / องค์กรอิสระ นวัตกรทางการประถมศึกษา อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ครูกวดวิชา ผู้นำเยาวชน

2
การศึกษาปฐมวัย
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป ครูปฐมวัยในทุกสังกัดสถานศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย นักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย (เช่น ของเล่น สื่อ นิทาน เป็นต้น) นักจัดกิจกรรมและส่งเสริมพัฒนาการด้านเด็กปฐมวัย ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
3
คณิตศาสตร์
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป ครูคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์/สถิติ นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การประกันภัย การธนาคาร นักวิชาการทางคณิตศาสตร์ นักวิจัยทางการศึกษา นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง โปรแกรมเมอร์ นักอุตุนิยมวิทยา ครูกวดวิชาคณิตศาสตร์ อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์และการตัดสินใจ
4
วิทยาศาสตร์
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป ครูวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา นักวิชาการศึกษา / นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ / วิทยากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ - โทรทัศน์ ด้านวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ฝ่ายการตลาดประจำงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์
5
คอมพิวเตอร์ศึกษา
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 2.75 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องมีพื้นฐานทาง ด้านคอมพิวเตอร์ ครู/อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อการศึกษา นักวิเคราะห์และออกแบบระบบในสถานศึกษา นักพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ / นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
6
ภาษาอังกฤษ
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป ครู/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ นักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ นักแปล ล่าม ไกด์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริษัทข้ามชาติ
7
ภาษาไทย
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการ มัคคุเทศก์ ผู้ประกาศ พิธีกร โฆษก นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ นักประพันธ์ นักเขียน
8
สังคมศึกษา
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป ครูสังคมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทางสังคมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชน/องค์กรอิสระ/นักวิจัยทางการศึกษา อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ครูกวดวิชา ผู้นำทางศาสนา นักประวัติศาสตร์
9
พลศึกษา
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป หรือ กรณี เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ให้แนบเกียรติบัตร ทางด้านกีฬาที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ขึ้นไป และจะมีการสอบคัดเลือกในภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและนันทนการชุมชน
10
ดนตรีศึกษา
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป หรือ กรณี เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ให้แนบเกียรติบัตร หรือเอกสารผลงานเชิงประจักษ์ และจะมีการสอบคัดเลือก ในภาคปฏิบัติด้วย ครูดนตรีศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทางดนตรีศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา ศิลปินอิสระ / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน นักวิจัยทางวัฒนธรรม / องค์กรอิสระ อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
11
การสอนภาษาจีน
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ทางด้าน ภาษาจีนในระดับพื้นฐาน ครูภาษาจีนและบุคลากรทางการศึกษาทางภาษาจีนทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา งานด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น นักข่าว พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ งานด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น ล่าม มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบินและโรงแรม งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น ธุรการ เลขานุการ ล่าม นักแปล เจ้าหน้าที่สถานทูต งานด้านการเขียนบันเทิงคดี สารคดีที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น นักเขียน นักประพันธ์ นักวิจารณ์ อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ครูกวดวิชาภาษาจีน
12
นาฏศิลป์ศึกษา
60
กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป หรือ กรณี เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ให้แนบเกียรติบัตร หรือเอกสารผลงานเชิงประจักษ์ และจะมีการสอบคัดเลือกในภาคปฏิบัติ ครูนาฏศิลป์ในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน นักวิชาการ/นักวิจัย/พนักงานสายสนับสนุนการสอนในด้านนาฏศิลป์ วิทยากรเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ประกอบธุรกิจทางนาฏศิลป์/ออแกไนเซอร์ นักออกแบบงานด้านนาฏศิลป์/นักแสดง/ศิลปิน

 

* หากสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด มีนักศึกษาไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอน