หมวด 2 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชกฤษฎีกา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับมหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษาคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบและผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสภาสถาบัน เรื่อง นโยบายและแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องแนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์สำหรับการทดสอบทักษะภาษาและสมรรถนะด้านดิจิทัล ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. ๒๕๖๖

 

อื่น

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622