ประกาศผลการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

1. สาขาวิชาการประถมศึกษา

8. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

10. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

12. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

6. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

13. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

7. สาขาวิชาสังคมศึกษา

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ