ใบรายชื่อนักศึกษา
ตารางเรียน ตารางใช้ห้อง
พิมพ์บัตรลงทะเบียน
ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
สารสนเทศคู่มือนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษา 3/57
ปฏิทินการศึกษา 58 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 58 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 59 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 59 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 60 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 60 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 61 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 61 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 62 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 62 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 63 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 63 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 64 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 64 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 65 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 65 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 66 (ปกติ)
ปฏิทินการศึกษา 66 (กศ.บป.)
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/56
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/57
สถิติข้อมูลนักศึกษา 2/57
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/58
สถิติข้อมูลนักศึกษา 2/58
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/59
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/60
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/61
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/62
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/63
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/64
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/65
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/66
ข้อมูลแผน รับ ออก คงอยู่ 62
สถิติข้อมูลนักศึกษา
 
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอพักการเรียน
คำร้องขอลาออก
คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
คำร้องขอยกเว้น GE
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมฯ
คำร้องขอแก้ไข ( I )
คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
คำร้องขอยกเว้นรายวิชาเรียน
คำร้องขอโอนผลการเรียน
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องเรียนซ้ำ (R)
คำร้องขอจบ
ใบประกันของเสียหาย
ใบยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 
อบรมกรอกเกรด
การอัพ มคอ.
แนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต
ตรวจสอบเกรดว่าง/ไอ
การตรวจสำเร็จการศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน
 
การลงทะเบียนเรียน
การยกเลิกรายวิชาเรียน
การลงทะเบียนเรียนร่วมหมู่เรียนอื่น
การเปิดสอนกรณีพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
 
การจองรายวิชา
การเก็บผลการเรียน
การสมัครและรายงานตัวออนไลน์
 
การแนะแนวออนไลน์
 
Skill Mapping
คลังข้อมูลอุดมศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำ
ข้อมูลสนับสนุนการสอน
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

 
บัญชีรายชื่อบัณฑิตที่คาดว่าจะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
จองรายวิชาภาคเรียนที่ 1/66 (วันนี้ - 15 พ.ค. 66)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 3/2565
สรุปข้อมูลการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
สรุปข้อมูลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ รหัส 65
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่งานทะเบียนและประมวลผล อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เปิดจองรายวิชาและรับบัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565 เฉพาะภาค กศ.บป. ( เสาร์ - อาทิตย์ ) ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผน ระหว่างวันที่ 15 - 28 ก.พ. 66 และรับบัตรลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ http://202.29.57.13/tuition/ วันที่ 4 มี.ค. 66
ให้บัณฑิตที่ยังไม่รับปริญญาบัตร แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับติดต่อรับปริญญาภายในวันที่ 25 ธ.ค. 65 หากเกินกำหนด ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บรักษา 500 บาท
ให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อจัดส่งเอกสารวุฒิการศึกษาและเขียนหนังสือยินยอมที่งานทะเบียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ภายในวันที่ 15 พ.ย. 65
ในกรณีที่เกินระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสั่งพ้นสภาพนักศึกษา (หลักฐานการศึกษา) ซึ่งจะทำให้การลงทะเบียนเรียนที่ผ่านมาเป็นโฆษะ
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 และ ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้ยื่นคำร้องที่คณะ/วิทยาลัย เพื่อชำระเงินค่าฝึกทักษะฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับฝึกทักษะหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ให้ใช้ประกาศนี้

บัณฑิตที่ยังไม่ขอรับปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับ คร. 1 เพื่อเขียนคำร้องขอรับปริญญาบัตร ที่ทะเบียน และ ชำระค่าธรรมเนียม ในการเก็บรักษา ฉบับละ 500 บาท ที่การเงิน ก่อนรับใบปริญญาบัตรที่ฝ่ายทะเบียน

ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายวิชา ก่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง หรือก่อนนำส่งฝ่ายกองทุนฯ
ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกับ งานวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แบบออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลรองรับการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ และ นำส่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต หากไม่ได้นำแบบสอบถามดังกล่าวมาด้วยให้ติดต่อกรอกแบบสอบถามและพิมพ์แบบสอบถาม ได้ที่ ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3 ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ว ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ และนำแบบสอบถามมาด้วย  

 

นักศึกษาที่ส่งบัตรลงทะเบียนตรวจสอบรายวิชาในรายงานเกรดเพื่อดูว่ารายวิชาถูกต้องหรือไม่
นักศึกษาที่จะเรียนร่วม หรือเปิดหมู่เรียนพิเศษ ให้เดินเรื่องภายใน 20 วัน ของการเปิดภาคเรียน
ให้นักศึกษา ภาคปกติ ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษา ภาคกศ.บป. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษาที่ถูกสั่งพ้นสภาพติดต่อกองบริการฯ เพื่อเดินเรื่อง ขอคืนสภาพนักศึกษา ด่วน
บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ติดต่อรับที่กองบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด่วน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่การเงิน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้วเดินคำร้องขอรับค่าประกันของ เสียหายคืนที่การเงิน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หากพ้นกำหนด จะนำเข้าเป็นรายได้ ของมหาวิทยาลัยฯ
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการแสดง" วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องสุริยวรมัน ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ (ศูนย์อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญคุณครูแนะแนวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว และชี้แจงระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หนังสือเชิญเข้าร่วม กำหนดการอบรมฯ และลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ตั้งเเต่บัดนี้ - 11พ.ย.65 คลิกที่นี่
 
ประวัติ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตราประจำสำนักและความหมาย
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์สำนัก
การปฏิบัติตามแผน
แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริม
แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริม
แผนความเสี่ยง
แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์การเงิน
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานประเมินตนเอง
ระบบการประเมินตนเอง
 
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศนโยบาย การจัดการเรื่องร้องเรียน
ประกาศนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศนโยบาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากร
ประกาศนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ประกาศการให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รับสมัครนักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
U2T SSKRU
U2T Online Community
 
จองรายวิชาและพิมพ์บัตรลงทะเบียน 1/65
จองรายวิชาและพิมพ์บัตรลงทะเบียน 2/65
การตรวจสอบวุฒิ (65)
การขอเอกสารทางการศึกษา
Dashboard
ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ใบรายชื่อนักศึกษา
ระบบตารางเรียน
ระบบตารางสอน
ระบบตารางการใช้ห้อง
ผู้สำเร็จการศึกษา (มี.ค.66)
ตรวจสอบวุฒิ 65
ปฏิทินการศึกษา Google
 
แบบประเมิน การให้บริการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
ผลประเมิน การให้บริการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
การให้บริการตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ตารางการใช้ห้อง
การให้บริการเอกสารทางการศึกษา
การให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่
การให้บริการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
การให้บริการแบบใหม่ One stop Servie
 


สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622