หมวด 6 หลักสูตรที่เปิด

ที่
สาขาวิชา
เข้าปี 57
เข้าปี 58
เข้าปี 59
เข้าปี 60
เข้าปี 61
หมายเหตุ
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ที่
สาขาวิชา
เข้าปี 58
เข้าปี 59
เข้าปี 60
เข้าปี 61
เข้าปี 62
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
-
-
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟแวร์)
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)*
11 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)*
12 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม)*

 

คณะครุศาสตร์

ที่
สาขาวิชา
เข้าปี 57
เข้าปี 58
เข้าปี 59
เข้าปี 60
เข้าปี 61
เข้าปี 62
1 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)  
2
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
3
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
4
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
5
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
6
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
7
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)  
8
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
9
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
10
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
11
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) 
-

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่
สาขาวิชา
เข้าปี 58
เข้าปี 59
เข้าปี 60
เข้าปี 61
เข้าปี 62
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)  
2
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)  
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)   
4
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
5
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
-
-
-
-
6
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  
-
7
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)  
-
8
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)  
-
9
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  
-
10
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)*

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ที่
สาขาวิชา
เข้าปี 58
เข้าปี 59
เข้าปี 60
เข้าปี 61
เข้าปี 62
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)  
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  
6
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง)  
-
7
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

 

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ที่
สาขาวิชา
เข้าปี 58
เข้าปี 59
เข้าปี 60
เข้าปี 61
เข้าปี 62
1 นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) 
2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
3
รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622